EÚ upozorňuje SR na vysokú politickú kontrolu v miestnych médiách

EÚ upozorňuje SR na vysokú politickú kontrolu v miestnych médiách

EÚ upozorňuje SR na vysokú politickú kontrolu v miestnych médiách 768 432 Maria

Podľa Monitoringu plurality médií, ktorý každý rok realizuje Centrum pre monitorovanie médií, Slovensko má najväčšie medzery v oblasti politickej nezávislosti médií. Vysoké riziko (71%) politickej kontroly je v miestnych a regionálnych médiách.

EÚ poslanci radia, že politici by mali prijať jasnú stratégiu podpory nezávislosti miestných médií a to aj po finančnej stránke.
Od zverejnenia správy prešiel dosť dlhý čas, ale doteraz sme sa nestretli zo záujmom politikov, akademikov, ministerstva, dokonca ani samotných médií – tieto nedostatky riešiť.

Čo hovorí monitoring plurality médií?

Monitorovanie plurality médií (MPM) je nástroj, ktorý posudzuje rizíká plurality médií v danej krajine a je spolufinancovaný Európskou úniou.
Sleduje pluralitu na základe súboru 20 ukazovateľov pokrývajúcich štyri rôzne oblasti: základná ochrana, pluralita trhu, politická nezávislosť a sociálna inklúzia. Zahrnuté sú všetky typy médií. 

Výsledky, zhromaždené údaje a analýzy poskytujú tvorcom politík, výskumným pracovníkom a občianskej spoločnosti.
Sú to užitočné informácie na lepšie pochopenie hrozieb plurality médií v rôznych mediálnych súvislostiach a na plánovanie príslušnej mediálnej politiky alebo opatrení na podporu verejnoprospešných médií.

Podľa Monitora na Slovensku je najkritickejšou oblasťou je politická nezávislosť

Vyplýva to z nedostatočnej ochrany médií a vplyvu miestnej samosprávy na miestne súkromné ​​médiá. Tie sú často závislé a dokonca aj vlastnené mestskými samosprávami. Prevládajúcim problémom je absencia záruk týkajúcich sa bezpečného a transparentného financovania verejnoprospešných médií a konkrétnejšie pravidlá o tom, ako sa tieto finančné prostriedky používajú, a celková nezávislosť od potenciálneho politického vplyvu.

Vysoké riziko ukazovateľa politickej kontroly nad médiami (71%) je vo všeobecnosti výsledkom problémov s miestnymi, regionálnymi, komunálnymi médiami.
Podľa správy mimovládneho inštitútu pre verejné otázky (IVO) je otázka objektivity a rovnováhy spravodajstva v miestnych médiách, ktoré de facto vlastnia mestské úrady v najmä období pred voľbami, dlhodobý nevyriešený problém.

Správa uvádza niekoľko konkrétnych príkladov politickej závislosti:

V meste Galanta, predseda redakčnej rady časopisu, ktorý vydáva mesto, sa stal členom kampane pre koalíciu politických strán, volebného tímu starostu; toto by mohlo byť považované za príklad priameho politického vplyvu.

Na Slovensku je v segmente miestných novín takých priveľa. Upozorňuje na to Transparency International v tomto článku.

Iný príklad bol v hlavnom meste Bratislava, kde majiteľ vydavateľstva miestnych novín, bol zároveň kandidátom starostu mestskej časti Bratislavy. Spojil volebnú kampaň s reklamnou kampaňou pre seba v miestnych novinách a vyhral voľby (pozri volebnú správu IVO, str. 139 a 140).

V tomto prípade je reč o majiteľovi a vydavateľovi Bratislavských novín. Radovan Števčík sa stal starostom Starého Mesta a kandiduje na starostu aj v komunálnych voľbách 2018.

Finančná závislosť miestnych médií na mestských samosprávach je zjavná nielen v médiách, ktoré sú priamo alebo nepriamo vo vlastníctve obcí  ale aj vo vzťahu ku komerčným miestnym médiám. Potvrdzuje to aj situácia v hlavnom meste Bratislave, kde samospráva mesta – primátor priamo finančne podporuje dve miestne televízne stanice. Jedno z týchto médií je priamo osobne prepojené s riadiacimi politickými stranami prostredníctvom riadiacich pozícií kandidátov na poslancov.

Médiom priamo prepojeným z politikou má byť TV Ružinov, ktorá je vo vlastníctve mestskej časti. Televíziu riadi herec Igor Adamec, ktorý je aj poslanec mestskej časti a bývalý štátny tajomník za stranu Sieť. V komunálnych voľbách 2018 už kandiduje priamo za starostu Ružinova.

Finančná závislosť miestnych médií na mestských samosprávach je zjavná nielen v médiách, ktoré sú priamo alebo nepriamo vo vlastníctve obcí, ale aj vo vzťahu ku komerčným miestnym médiám.
Medialne.SK: Nesrovnal rozdelil PR budget. Dal aj televízii zmietanej v konflikte záujmov

Monitoring odkazuje článok, ktorý popisuje situáciu v TV Bratislava (komerčné miestne médium), ktoré prišlo o časť príjmov rozhodnutím primátora. Viac v článku: Prípad TVBA vs HMSR zaujal aj CMM.

Finančnú závislosť od miestnych samospráv potvrdzuje aj združenie regionálnych televíznych staníc RegionTvnet, v ktorom sa uvádza, že motivácia na vytvorenie združenia je nedocenenie hodnoty aktivít miestnych médií, ktoré sú na slovenskom mediálnom trhu za 20 rokov a väčšina z nich je často vnímaná negatívne, pretože sú úplne závislé od obecných vlád. Zdroj: www.regiontvnet.sk

Odporúčania monitora

Najväčšími nevýhodami je stále obmedzená politická nezávislosť. Najvyššie riziko je v miestnych médiách, ktoré sú financované a často aj  vlastnené miestnymi samosprávami a sú vystavené politickému tlaku.

  • Mali by existovať určité legislatívne záruky, ktoré by umožnili financovanie na transparentnom základe a zároveň obmedziť možnosť politického vplyvu.
  • Tie by mohli byť kombinované s ochrannými opatreniami v oblasti redakčnej nezávislosti. V tomto ohľade aj redakčná nezávislosť zaostáva z dôvodu neexistujúceho právneho postavenia šéfredaktora a súvisiacich záruk.
  • Jedným z možných riešení tejto otázky by bolo vytvorenie modelu koregulácie, ktorý by vytvoril všeobecné štandardy etického rámca a dohliadal na ich vykonávanie prostredníctvom rozhodovania o sťažnostiach a riešení sporov o etických otázkach.

RegionTVnet považuje situáciu za dramatickú

Problémy s politickou a finančnou závislosťou majú všetky nezávislé regionálne televízie.
Pravidelne sa stáva, že po voľbách nový primátor/starosta zruší televízií finančnú podporu a tým súkromnú spoločnosť de facto zlikviduje. Barbarsky zničí to, čo roky budoval, zoberie ľuďom právo na informácie a zničí aj investíciu súkromného ponikateľa.
Potom nové zastupiteľstvo podporí inú novozaloženú spoločnosť, ktorej trvá roky získať si sledovanosť a proces sa opakuje. Bohužiaľ občan je na poslednom mieste v tejto mocenskej hre.

Na politiku doplatili azda všetci, ktorí v tomto segmente pôsobili bez majetkovej účasti samosprávy. Takýto osud postihol TV Naša Košice, TV Trenčín, TV Karpaty, TV Zemplín, TV SEN a ďalšie. Zástupcovia asociácie, ako aj jednotlivci sa snažili na situáciu upozorniť, ale bez úspechu.

Dokonca ani verejnoprávne média nemajú dostatok kolegiality a lojality, aby sa k tomu vyjadrili. Aktuálne: TV Trenčín nakoniec po 5. rokoch súdenia sa, spor s primátorom Rybníčkom vyhral. Zaplatiť to bude musieť Trenčín a jeho občania, s úrokmi a nákladmi za právne zastupovanie.

Riešením pre SR by bolo inšpirovať sa a prevziať už vymyslené – zo zahraničia. RegionTVnet už má vytvorený koncept podpory regionálneho vysielania a čaká na vypočutie.

Aká je minimálna pomoc, ktorú sektor regionálnej televízie očakáva?

  • Zaradiť regionálne TV do národných propagačných kampaní. Napríklad povným percentom z celkového rozpočtu kampane.
  • Sprísniť povinnosť „must carry“, aby operátori dávali regionálnu TV na vyššie miesta  v programovom rastri.
  • V Audiovizuálnom fonde vytvoriť sekciu „tvorba pre regionálne média“.
  • Umožniť aby sa regionálne TV mohli jednoduchšie uchádzať o výrobu propagačných videí pre cestovný ruch.
  • Objednávky na výrobu programu napríklad aj pre RTVS, pretože regionálna TV vyrába efektívnejšie ako národná televízia, pri rovnakej kvalite.

    Zdroj: Správa monitora plurality médií 2016