Finančná dotácia podľa zákona 299/2020 Z.z.

Finančná dotácia podľa zákona 299/2020 Z.z.

Finančná dotácia podľa zákona 299/2020 Z.z. 1280 720 Maria Urlandová

Regionálne vysielanie nutne potrebuje infúziu. Stav je taký vážny, že hrozí úplný zánik lokálneho vysielania na Slovensku. Európske inštitúcie na potrebu pomôcť upozorňujú už vyše 20 rokov, ale nedočkali sme sa ani len uznania. V iných krajinách lokálne televízie priamo a finančne podporuje štát. Slovenské Ministerstvo kultúry môže pomôcť okamžite.

Poskytnutie finančnej pomoci má už oporu v zákone, podpora by sa mala realizovať na základe Zákona č. 299/2020 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

§ 2 Účel poskytnutia dotácií, g) podpora lokálneho vysielania.2a)

Podpora lokálneho vysielania je na Slovensku úplne nový prvok. Bude to prvýkrát, kedy sa Ministerstvo kultúry bude zaoberať lokálnym vysielaním. Okrem inštitúcií z EÚ, ktoré poukazujú na zúfalý stav, sa doposiaľ lokálnym vysielateľom nikto nevenoval.

O situácií vedeli ministri, štátni tajomníci a mediálni odborníci, nikto však situáciu neriešil. Rada pre mediálne služby, ktorá vedie zoznam vysielateľov, sa tiež na to necíti byť oprávnená. Možným dôvodom je aj absencia podrobnejších informácií. Obsahový materiál na tejto stránke má pomôcť zorientovať sa, a je pravdepodobne aj najrozsiahlejším materiálom na danú tému.

Oprávnený žiadateľ

Podľa zákona lokálna televízia je právnická osoba, ktorá je držiteľom autorizácie pre televízne vysielanie s označením územného rozsahu „lokálny“. Zároveň vysielané programy sú zamerané na miestne informačné prostredie alebo zdroje a na spoločné záujmy, ktoré vytvárajú a prehlbujú vnútorné väzby akéhokoľvek spoločenstva a vedú k udržiavaniu pocitu identity so spoločenstvom

Lokálnych vysielateľov je dosť veľa, ale nezávislých lokálnych vysielateľov, podľa definície vyššie je už iba jedenásť. Komunálnym podnikom patrí 29 autorizácií a ostatné sú infokanály distribútorov signálu. Zoznam lokálnych autorizácií

Pre splnenie účelu oprávnenými žiadateľmi by mali byť všetky nezávislé lokálne televízie ( v počte jedenásť). Nezávislé televízie sú v súkromnom vlastníctve, pretože už v roku 1991 sa zrušil informačný monopol štátu a samosprávy. Možnosťou je určiť jedného prijímateľa na každý kraj, aby sa odstránili tzv. informačné púšte.

Dôvody pre selekciu pri stanovení podmienok pre žiadateľov

Komunálne podniky, ktoré si založili obce a mestá, sú v rozpore s demokratickým princípom vlastníctva médií. Duálne vysielanie pozná totiž iba verejnoprávne a súkromné vlastníctvo televízie. Podniky, ktoré sú plne financované z verejných zdrojov a vlastnené mestom, sotva možno nazvať „nezávislým súkromným vysielateľom“. Falošná nezávislosť televízií vo vlastníctve samosprávy

Komunálni politici ich čoraz viac zneužívajú na svoju propagáciu svojho ega. Nepodporujú verejnú diskusiu, ktorá je základnou úlohou lokálnej televízie.

Zjednodušene povedané, komunálne podniky dotáciu v skutočnosti nepotrebujú. Svoje podniky nefinancujú podľa potrieb obyvateľstva. Neriadia sa žiadnymi pravidlami. Niekde obec investuje 150 tisic ročne za nič v éteri, inde malé mesto 380 tisíc eur, a v ďalšom prípade metropola nemá ani cent na informovanie verejnosti prostredníctvom televízie. Divoké rozpočty komunálnych TV podnikov za rok 2023

Treťou skupinou lokálnych autorizácií sú infokanály poskytovateľov retransmisie, ktorí ho používajú iba na oznamy o svojich službách, a ani neplnia základný zmysel lokálnej TV. Pravdepodobne ani štátnu pomoc neočakávajú. Zjednodušene povedané, sú radi, že na lokálne televízie nemusia prispievať so svojho obratu ako napríklad v Kanade.

Zákon už čiastočne určil oprávnených žiadateľov

V zmysle uvedeného zákona o dotáciách  žiadateľom podľa § 2 ods. 1 písm. g) môže byť vysielateľ,12a) ktorý vysiela výlučne lokálne vysielanie programovej služby aspoň päť rokov. Kritérium má zrejme zamedziť vzniku účelových podnikov.

Predmet dotácie

Predmetom dotácie by mali byť služby vo verejnom záujme – pravidelné informovanie obyvateľstva. Význam tejto služby je všeobecne známy napríklad: Úlohy a význam miestnej televízie, Rada Európy odporúča členským štátom podporiť miestne média, Miestne média pre demokraciu atď.

Podľa Európskej komisie je štátna pomoc vysielateľom povolená, pokiaľ kompenzuje náklady na plnenie verejnej úlohy. Ak vysielateľ vyvíja aktivity, ktoré nie sú v súlade s jeho verejnoprávnou úlohou, môže ísť o neoprávnenú štátnu pomoc. Zaoberali sa tým v Holandsku, kde realizujú financovanie priamo cez štátny rozpočet.

Bavorský systém ukladá vysielateľom: „Témy by mali pochádzať najmä z oblasti politiky, kultúry, cirkvi, obchodu a sociálnych vecí a mali by mať úzku lokálnu väzbu. Súčasťou prideleného programu sú aj takzvané záujmové formáty o miestnych alebo regionálnych podujatiach v oblasti vzdelávania, miestnej histórie, umenia, zvykov, informácií, rád, športu a zábavy.“

Členovia odbornej komisie

Hodnotiteľov bude Ministerstvo vyberať z radov odbornej verejnosti: členovia Rady pre mediálne služby, pedagógovia VŠ, nezávislí publicisti. Zaujatí však môžu byť novinári známych mienkotvorných, v podstate konkurenčných médií.

Merateľný výstup

Merateľným výstupom má byť určený týždenný objem programov v hodinách. ( Na tomto základe bola založená spolupráca vysielateľov so samosprávou, ale model používajú aj ostatné krajiny napríklad Kanada, Bavorsko a ďalšie.

Výška dotácie

O celkovej výške dotácie rozhodne Ministerstvo kultúry. Existuje suma, za ktorú môže mať každý občan pravidelné informácie so svojho najbližšieho okolia. V celej krajine je možné naraz odstrániť tzv. informačné diery, ktoré práve medzinárodné organizácie zapojené v programe Miestne média pre demokraciu skúmajú. Koľko potrebuje celý sektor lokálnej televízie?

Kontrola 

Primeraná výška nákladov na výrobu programu sa dá pomerne jednoducho zistiť prieskumom medzi produkčnými spoločnosťami, reklamnými agentúrami prípadne aj z prostredia RTVS, alebo komerčnej televízie. Platí, že výrobné náklady sú porovnateľné, či je reportáž vyrobená publikum celej krajiny, alebo 500 tisíc obyvateľov. Nie sú dokonca ani podstatné rozdiely v platoch spravodajcov medzi komerčnou celoplošnou TV a lokálnou TV, všade sú veľmi podhodnotené.

Ministerstvo kultúry bude kontrolovať  hospodárenie a dodržanie účelu dotácie. V tomto sa dá tiež inšpirovať skúsenosťami z iných krajín. V prípade, ak príjemca financie využije na iný účel ako „miestne informačné prostredie“, napríklad vyrobí program z inej lokality, ale ich použije na iný žáner, poskytovateľ bude oprávnený žiadať prostriedky späť.

Medzi povinnosti prijímateľa by mala byť povinnosť odoslať videopríspevky poskytovateľovi, pri zúčtovaní. Zároveň môže byť byť aj povinnosť uverejniť príspevky na YT kanáli a / alebo na webovej stránke prijímateľa. Objektívnosť, nestrannosť a pluralitu názorov vo vysielaní sleduje Rada pre mediálne služby, ako regulačný orgán, v tomto smere nie je potrebné ich úlohu suplovať.

Týmto spôsobom TV Bratislava preukazovala svoje plnenie pri spolupráci s Európskym parlamentom. Predmetom boli pravidelné diskusné relácie s poslancami EP, ktoré boli zároveň odvysielané v celej sieti lokálnych staníc. Vyúčtovanie trvalo veľmi krátko a kontrola cca 2 týždne. Plnenie bolo preukázané odoslaním odkazov na video, uverejnené na web stránke. Hoci nemuseli rozumieť slovenčine, vo videu boli skutoční poslanci EP, zodpovední za svoje slová. Obsah nekontrolovali, spoliehali na regulačný orgán v našej krajine, ktorý monitoruje plnenie povinnosti zo zákona.

.Súlad s politikou EÚ a Programovým vyhlásením vlády

Odporúčanie od Výboru ministrov R99 členským štátom o opatreniach pre podporu mediálneho pluralizmu uvádza:

S cieľom zvýšiť pluralizmus médií a ich rozmanitosť by členské štáty mali zvážiť možnosť zavedenia priamych alebo nepriamych finančných podporných programov tak pre tlačové, ako aj pre vysielacie médiá, a to najmä na regionálnej a miestnej úrovni. Okrem opatrení na podporu tvorby, produkcie a distribúcie audiovizuálneho a iného obsahu, ktorý bude hodnotným príspevkom k pluralizmu médií, môžu členské štáty takisto zvážiť opatrenia na pomoc tým mediálnym subjektom, ktoré sa dostali do ťažkostí.  Celá správa.

Podľa nášho názoru je taká podpora v súlade s Programovým vyhlásením vlády 2023, ktoré uvádza, že vláda prehodnotí financovanie v kultúre, dôraz bude kladený na regióny tak, aby sa podpora dostávala čo najširšiemu okruhu subjektov pôsobiacich v kultúre, zasadí sa o vytvorenie verejného dotačného systému pre regionálne kultúrne a spoločenské organizácie, vytvorí podmienky pre rovnoprávne fungovanie všetkých médií, zamedzí, aby sa neoprávnene zasahovalo do slobody slova, slobody vysielania a práva na šírenie informácií, bude aj naďalej podporovať slovenskú audiovizuálnu kultúru.

Lokálne vysielanie je súčasťou kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ale doteraz bolo vládami prehliadané. Vyhlásenie uvádza, že verejnoprávne médiá musia zabezpečovať nezávislú a objektívnu žurnalistiku. Lokálne televízne vysielanie je poskytovaním verejnoprospešnej služby, svojím spôsobom „verejnoprávna TV v lokálnych podmienkach“.

Ďalšie argumenty : Dôvody pre štátnu podporu