Miestna televízia

Definícia miestnej televízie – zo zákona

Lokálna televízia je právnická osoba, ktorá je držiteľom autorizácie pre televízne vysielanie s označením územného rozsahu „lokálny“. Zároveň vysielané programy sú zamerané na miestne informačné prostredie alebo zdroje a na spoločné záujmy, ktoré vytvárajú a prehlbujú vnútorné väzby akéhokoľvek spoločenstva a vedú k udržiavaniu pocitu identity so spoločenstvom.

Televízna programová služba je programová služba, ktorej vysielanie je chránené podľa osobitného predpisu a vo vnímateľnej podobe ho tvorí rad po sebe nasledujúcich obrazov vnímateľných zrakom sprevádzaných súvisiacim zvukom vnímateľným sluchom.

Vysielanie programovej služby je šírenie pôvodnej kódovanej alebo nekódovanej programovej služby určenej na príjem verejnosťou prostredníctvom komunikačnej siete alebo telekomunikačného zariadenia, a to televíznej programovej služby. Za vysielanie sa nepovažuje šírenie informácií prostredníctvom internetu.