Asociácia regionálnych televízií RegionTVnet.SK

Podnetom na vznik združenia je celospoločenské nedocenenie činnosti regionálnych médií, ktoré na slovenskom mediálnom trhu pôsobia skoro 30 rokov a vnímané negatívne, pretože sú celkom závislé od orgánov samosprávy. Napriek tomu je na Slovensku aj veľa nezávislých regionálnych televízií, ktorým chýba morálna a finančná podpora.

Zámerom združenia je posilňovať postavenie regionálnych a lokálnych televízií. Cieľom činnosti združenia je presadzovanie nezávislosti šírenia informácií a rozvoj regionálneho vysielania na Slovensku.

Združenie RegionTVnet.SK vzniklo popri Spolku lokálnych televízií Slovenska ( LOTOS),  ktorý sa zameriava najmä na praktickú dennú spoluprácu pri výmene programov a organizovanie festivalu ako ďalší a spolupracujúci subjekt pre ich podporu. Osobitnou úlohou tohto združenia je komunikácia s verejnosťou,  hľadanie zdrojov pre financovanie služby vo verejnom záujme, ktorú miestne televízie vykonávajú a spoločné marketingové aktivity.

Finančná nezávislosť od miestnej samosprávy, vytvárať podmienky pre viaczdrojové financovanie činnosti. Financovanie televízie totiž často závisí od osôb aktuálneho primátora a miestnych poslancov.

Vytvárať podmienky pre korektnú trhovú súťaž nielen medzi členmi ale aj s ostatnými médiami.

Spolupráca medzi členmi pri získavaní komerčných zákaziek a realizácia spoločných projektov. Klientom budeme ponúkať multimediálnu inzerciu – viac vysielateľov z jedného miesta.

Budovanie povedomia o význame lokálneho vysielania pre obyvateľstvo, pretože miestne vysielanie nespravodlivo porovnávajú s vysielaním národnej komerčnej televízie.

Edukácia v oblasti záujmu, spoločné aktivity a public relations, pretože existujú falošné mýty o miestnej TV, ktoré treba vyvrátiť.

Politická nezávislosť od štátu, miestnej samosprávy a donorov. Miestná televízia je „strážnym psom demokracie“, nie iba PR agentúrou pre miestnych politikov.

Členstvo

Riadnym členom združenia sa môže stať právnická osoba pôsobiaca v oblasti poskytovania regionálneho televízneho vysielania, je držiteľom licencie pre televízne vysielanie, ktorá súhlasí so Stanovami združenia a rozhodne sa aktívne podporovať združenie pri napĺňaní predmetu jeho činnosti.

Čestným členom združenia sa môže stať fyzická osoba – odborník pôsobiaci v oblasti televízneho vysielania, vzdelávania alebo právneho poradenstva alebo právnická osoba pôsobiaca v inej oblasti, orgán štátnej resp. miestnej správy, občianske združenie, ktorá sa mimoriadnym spôsobom zaslúžila o rozvoj združenia. Vo Valnom zhromaždení má poradný hlas.

RIADNI ČLENOVIA

 1. TV BRATISLAVA, riaditeľka Ing. Mária Urlandová
 2. MTT, Trnava, riaditeľka PhDr. Dália Šaškovičová
 3. TV HLOHOVEC, riaditeľ Ing. Peter Chmela
 4. TV Nitrička, riaditeľka Ing. Denisa Baranová
 5. TV RAJ, riaditeľ Marek Kubáň
 6. TV Central, riaditeľ Róbert Greguš
 7. TV7, Poprad, riaditeľ Radomír Kreheľ
 8. TV Vega, Košice, riaditeľ Boris Rizman
 9. Mimoriadnym členom a partnerom združenia je LOTOS – spolok lokálnych televízií Slovenska.

ČESTNÍ ČLENOVIA

 1. PHDr. Eva Chudinová, PhD. – univerzitná pedagogička, bývalá novinárka a hovorkyňa
 2. Jozef Bohunický, PhD. – univerzitný pedagóg, novinár, moderátor
 3. Eva Děkanovská, riaditeľka Medzinárodného festivalu lokálnych televízií Zlatý Žobrák, bývalá riaditeľka TV NAŠA v Košiciach.
 4. JUDr. Igor Chovan – advokát
 5. Ing. Peter Hlucháň, bývalý redaktor a mediálny analytik, bývalý riaditeľ TV Trenčín
 6. Ing. Peter Karcol, bývalý riaditeľ TV Karpaty
 7. Martin Vaľko, bývalý riaditeľ TV Východ
 8. Mgr. Richard Hrubjak, bývalý riaditeľ TV Oravia