Združenie RegionTVnet.SK

Asociácia regionálnych televízií RegionTVnet.sk

Podnetom na vznik združenia je celospoločenské nedocenenie činnosti regionálnych médií, ktoré na slovenskom mediálnom trhu pôsobia skoro 30 rokov a vnímané negatívne, pretože sú celkom závislé od orgánov samosprávy. Napriek tomu je na Slovensku aj veľa nezávislých regionálnych televízií, ktorým chýba morálna a finančná podpora.
Zámerom združenia je posilňovať postavenie regionálnych a lokálnych televízií. Cieľom činnosti združenia je presadzovanie nezávislosti šírenia informácií a rozvoj regionálneho vysielania na Slovensku.

Finančná nezávislosť od miestnej samosprávy, vytvárať podmienky pre viaczdrojové financovanie činnosti

Vytvárať podmienky pre korektnú trhovú súťaž nielen medzi členmi ale aj s ostatnými médiami

Spolupráca medzi členmi pri získavaní komerčných zákaziek, realizácia spoločných projektov

Budovanie povedomia o význame lokálneho vysielania pre obyvateľstvo

Edukácia v oblasti záujmu, spoločné aktivity a public relations

Politická nezávislosť od štátu, miestnej samosprávy a donorov

Členstvo

Riadnym členom združenia sa môže stať právnická osoba pôsobiaca v oblasti poskytovania regionálneho televízneho vysielania, je držiteľom licencie pre televízne vysielanie, ktorá súhlasí so Stanovami združenia a rozhodne sa aktívne podporovať združenie pri napĺňaní predmetu jeho činnosti.

Čestným členom združenia sa môže stať fyzická osoba – odborník pôsobiaci v oblasti televízneho vysielania, vzdelávania alebo právneho poradenstva alebo právnická osoba pôsobiaca v inej oblasti, orgán štátnej resp. miestnej správy, občianske združenie, ktorá sa mimoriadnym spôsobom zaslúžila o rozvoj združenia. Vo Valnom zhromaždení má poradný hlas.

RIADNI ČLENOVIA

 1. TV BRATISLAVA, riaditeľka Ing. Mária Urlandová
 2. MTT, Trnava, riaditeľka PhDr. Dália Šaškovičová
 3. TV Východ, riaditeľ Martin Vaľko
 4. TV ORAVIA, riaditeľ Mgr. Richard Hrubjak
 5. TV HLOHOVEC, riaditeľ Ing. Peter Chmela
 6. TV Nitrička, riaditeľka Denisa Baranová
 7. TV RAJ, riaditeľ Marek Kubáň
 8. TV Central, riaditeľ Róbert Greguš

ČESTNÍ ČLENOVIA

 1. PHDr. Eva Chudinová, PhD. – univerzitná pedagogička, bývalá novinárka a hovorkyňa
 2. Jozef Bohunický, PhD. – univerzitný pedagóg, novinár, moderátor
 3. Eva Děkanovská, riaditeľka Medzinárodného festivalu lokálnych televízií Zlatý Žobrák
 4. JUDr. Igor Chovan – advokát
 5. Ing. Peter Hlucháň, bývalý redaktor a mediálny analytik