Regionálne televízie chcú posilniť svoje postavenie a nezávislosť

Regionálne televízie chcú posilniť svoje postavenie a nezávislosť

Regionálne televízie chcú posilniť svoje postavenie a nezávislosť 768 511 Maria Urlandová

Regionálne televízie majú záujem posilniť svoje postavenie v rámci slovenského mediálneho prostredia. V záujme napĺňania tohto cieľa vznikol nový subjekt RegionTVnet.SK – Asociácia regionálnych televízií ako občianske združenie, ktoré združuje regionálne televízie s rovnakým záujmom.

Členmi združenia sú: TV BRATISLAVA, TV Karpaty, TV Nitrička, TV ORAVIA, Mestská televízia Trnava, Hlohovecká TV a TV ZEMPLÍN. Združenie bude otvorené pre vstup ďalších riadnych a čestných členov.

Regionálna a lokálna televízia v  súlade s pridelenou licenciou je  zameraná na miestne informačné prostredie alebo zdroje a na spoločné záujmy, ktoré vytvárajú a prehlbujú vnútorné väzby akéhokoľvek spoločenstva a vedú k pocitu identity so spoločenstvom. Regionálna a lokálna televízia je tretí sektor audiovizuálnych médií na Slovensku, popri verejnoprávnej a národnej komerčnej televízií.

Podnetom na vznik združenia je celospoločenské nedocenenie činnosti regionálnych TV, ktoré na slovenskom mediálnom trhu pôsobia už 20 rokov a viaceré z nich sú často vnímané negatívne, pretože sú celkom závislé od orgánov samosprávy. Napriek tomu je na Slovensku aj veľa nezávislých regionálnych televízií, ktorých kvalita produkcie je porovnateľná s nadregionálnymi, avšak chýba im morálna a finančná podpora.

Svoju jedinečnú úlohu si plní celé roky a aj napriek obmedzeným zdrojom má množstvo divákov, ktorí ju pravidelne sledujú kvôli dôvernému a užitočnému obsahu. Prostredníctvom technických možností internetu, káblovej distribúcie a DVB-T vysielania má lokálna a regionálna televízia dosah na väčšinu domácnosti na Slovensku.

Zámerom združenia je preto posilňovať postavenie regionálnych televízií aj prípadnými legislatívnymi zmenami v prospech zrovnoprávnenia s celoplošnými televíziami, presadzovať posilnenie finančných zdrojov v rámci komerčnej spolupráce členov združenia, ako aj presadzovať grantovú podporu z verejných, či súkromných zdrojov.

Sme na začiatku vytvorenia mediálnej autority, ktorý má ambíciu získať si pozornosť inzerentov. RegionTVnet je aj neformálny projekt spolupráce pri získavaní multiregionálnej inzercie. Potencionálnym klientom ponúkame možnosť dohodnúť si spoluprácu viacerých televízii na jednom mieste.“ povedala Ing. Mária Urlandová, predsedníčka združenia RegionTVnet.

RegionTVnet.SK sa bude zameriavať aj zvyšovanie povedomia orgánov verejnej správy a samosprávy o význame regionálneho vysielania pre obyvateľstvo najmä pre ich vyvážený pohľad na spoločenské udalosti, publikovanie stanovísk k udalostiam, ktoré sa dotýkajú regionálnej televízie. Zároveň členovia združenia budú dbať aj o vytváranie korektnej trhovej súťaže medzi poskytovateľmi televíznej produkcie.

V záujme posilnenia povedomia o význame a postavení regionálnej televízie bude združenie RegionTVnet.SK každoročne organizovať Deň regionálnej televízie. V spolupráci s akademickou pôdou združenia plánuje organizovať aj odborné podujatia, workshopy, či konferencie, ktoré by smerovali k posilneniu a rozvoju regionálnej televízie na Slovensku. RegionTVnet.SK sa zároveň hlási aj k rešpektovaniu dokumentov a smerníc Európskej únie, ktoré sa týkajú televízneho vysielania.

Nový subjekt vznikol ako paralelná organizácia združenia Lotos, ktoré plne rešpektuje, ale jej snahou je výrazne posilniť pozíciu a ambície nezávislých regionálnych televízií.


Tlačová správa RegionTVnet