Štatút združenia

Štatút združenia

RegionTVnet je záujmovým združením právnických osôb založeným podľa ust. § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka. Združenie je právnickou osobou.

Stanovy záujmového združenia právnických osôb

Článok 1
Základné údaje

 1. Názov Združenia je Asociácia regionálnych televízií – RegionTVnet.SK , (ďalej len „združenie“)

 2. Združenie je záujmovým združením právnických osôb založeným podľa ust. § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka. Združenie je právnickou osobou.

 3. Sídlom združenia je adresa: Prokopova 1, 851 01 Bratislava-Petržalka.

Článok 2
Predmet činnosti

 1. Predmetom činnosti združenia je obhajovanie záujmov regionálnych a lokálnych televíznych staníc, zabezpečovanie a koordinácia odborných stanovísk a postojov k poskytovaniu regionálneho vysielania v systéme vysielania SR, výmena informácií a skúseností medzi členmi a nečlenmi združenia, zastupovanie členov združenia na národnej a medzinárodnej úrovni a zvyšovanie odbornosti zamestnancov súkromných regionálnych vysielateľov.

 2. Cieľom činnosti združenia je:

  1. presadzovanie nezávislosti šírenia informácií a rozvoj regionálneho televízneho vysielania na Slovensku,

  2. zastupovanie a obhajoba oprávnených spoločných záujmov svojich členov vo vzťahoch so štátnymi orgánmi, samosprávou, organizáciami, ktoré sa zaoberajú ochranou autorských práv, so šíriteľmi televízneho signálu a s ďalšími subjektami v SR a zahraničí,

  3. spracovanie stanovísk a aktívna účasť na vytváraní právneho prostredia podporujúceho regionálne vysielanie,

  4. zvyšovanie povedomia orgánov verejnej správy a samosprávy o význame regionálneho vysielania pre obyvateľstvo najmä pre ich vyvážený pohľad na spoločenské udalosti, publikovanie stanovísk k udalostiam, ktoré sa dotýkajú regionálnej TV všeobecne, alebo jej členov, najmä informácie o stave regionálneho vysielania v SR,

  5. propagácia členov združenia, uskutočňovanie prednášok a konferencií na tému regionálneho a lokálneho vysielania,

  6. koordinovanie spolupráce pri výrobe, distribúcii a vysielaní spoločných programov,

  7. dbať o vytváranie korektnej trhovej súťaže medzi poskytovateľmi.

Článok 3
Členstvo v združení

 1. Zakladajúcimi členmi Združenia sú:
  .
  City TV, s.r.o. , IČO:35955511, Prokopova 1, 851 01 Bratislava, zastúpený: Ing. Mária Urlandová, konateľka, programová služba: TV BRATISLAVA
  Slov Media Group, s.r.o., IČO:46889299, Klincova 37, 821 08 Bratislava, zastúpený: Boris Rizman, konateľ, Programová služba: Severka
  TV Karpaty, s.r.o., IČO: 45327131, Bodona 777/30, 921 01 Piešťany, zastúpený: Ing. Peter Karcol, konateľ, Programová služba: TV Karpaty

ktorí súhlasia s predmetom činnosti združenia.

 1. Členstvo v združení je riadne alebo čestné.

  Riadnym členom združenia sa môže stať právnická osoba pôsobiaca v oblasti poskytovania regionálneho televízneho vysielania, je držiteľom licencie pre televízne vysielanie, ktorá súhlasí so Stanovami združenia a rozhodne sa aktívne podporovať združenie pri napĺňaní predmetu jeho činnosti.

  Čestným členom združenia sa môže stať fyzická osoba – odborník pôsobiaci v oblasti televízneho vysielania, vzdelávania alebo právneho poradenstva alebo právnická osoba pôsobiaca v inej oblasti, orgán štátnej resp. miestnej správy, občianske združenie, ktorá sa mimoriadnym spôsobom zaslúžila o rozvoj združenia, ktorého prijatie do združenia schváli Predstavenstvo. Návrh na prijatie čestného môže podať ktorýkoľvek z riadnych členov. Čestný člen sa môže svojho členstva vzdať, odobrané mu môže byť len s rozhodnutím VZ a to ak poruší alebo ohrozí svojím správaním dobrú povesť združenia. Čestný člen má právo zúčastniť sa všetkých akcií združenia a zasadnutí členskej schôdze. Čestný člen nemá povinnosť hradiť členské príspevky. Čestný člen nemôže voliť a byť volený do orgánov združenia. Vo Valnom zhromaždení má poradný hlas.

 2. Ročný členský príspevok sa platí na účet Združenia a je splatný jednorazovo vždy ku dňu 31. 1. príslušného kalendárneho roka.

Článok 4
Vznik a zánik členstva v združení

 1. Vznik členstva v združení

  Zakladajúcim členom vzniká členstvo dňom podpísania zakladateľskej zmluvy o založení záujmového združenia . Nový záujemca o prijatie za člena združenia musí podať písomnú žiadosť o prijatie za člena Združenia , ku ktorej pripojí aktuálny výpis z Obchodného registra a fotokópiu licencie pre televízne vysielanie. Súčasťou prihlášky o členstvo je vyhlásenie o tom, že záujemca o prijatie za člena súhlasí s cieľmi a stanovami združenia. O prijatí za riadneho člena rozhoduje Predstavenstvo združenia. Členstvo vzniká dňom zápisu do zoznamu členov združenia, ktorý vedie Predstavenstvo.

 2. Pozastavenie členstva v združení

  Ak bolo členovi združenia udelené na pokyn valného zhromaždenia združenia napomenutie z dôvodu porušovania stanov alebo iných povinností vyplývajúcich z členstva, môže byť členovi počas lehoty stanovenej na odstránenie nedostatkov pozastavené členstvo v združení. Ak je riadny člen v omeškaní so zaplatením ročného členského príspevku alebo jeho časti viac než 90 dní, nemôže vykonávať práva riadneho člena združenia podľa týchto stanov. O pozastavení členstva resp. zrušení pozastavenia členstva rozhoduje Predstavenstvo.

 3. Členstvo v združení zaniká:

  1. zánikom právnickej osoby – člena združenia alebo jeho oprávnenia na televízne vysielanie,

  2. vylúčením za nezaplatenie ročného členského príspevku alebo za iné závažné porušenie stanov alebo vnútorných predpisov združenia vydaných v súlade s týmito stanovami alebo za poškodzovanie záujmov združenia; o vylúčení člena rozhoduje Predstavenstvo.

  3. zánikom združenia.

 4. Pri zániku členstva v združení je člen povinný vyrovnať všetky svoje záväzky voči združeniu. Pri zániku riadneho členstva sa zaplatené členské nevracia.

Článok 5
Práva a povinnosti členov združenia

 1. Člen združenia má právo:

  1. zúčastniť sa zasadnutia Valného zhromaždenia,

  2. navrhovať program Valného zhromaždenia,

  3. navrhovať kandidátov do orgánov a volených funkcií združenia,

  4. voliť a byť volený do orgánov združenia,

  5. byť informovaný o zámeroch, aktivitách a činnosti združenia,

  6. požadovať vysvetlenia od všetkých orgánov združenia týkajúcich sa ich činnosti,

  7. podávať návrhy, odporúčania a sťažnosti orgánom združenia,

  8. podieľať sa na činnosti združenia a zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných pre členov združenia,

  9. zúčastňovať sa zasadnutí pracovných skupín združenia.

 2. Čestný člen Združenia má právo:

  1. podieľať sa na činnosti združenia a zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných pre členov združenia,

  2. zúčastňovať sa zasadnutí pracovných skupín združenia,

  3. podávať podnety k činnosti združenia.

 3. Každý člen je povinný:

  1. dodržiavať stanovy združenia ako aj všetky vnútorné predpisy združenia vydané v súlade s nimi; pred vznikom členstva v združení sa každý záujemca o členstvo oboznámi s týmito stanovami a všetkými vnútornými predpismi združenia, ktoré sa ho týkajú,

  2. vedome neohrozovať záujmy združenia,

  3. aktívne napomáhať pri plnení cieľov a rozvíjaní činnosti združenia.

 4. S cieľom podporovať rasť transparentného a dôveryhodného trhu regionálnych televízií, členovia sa zaväzujú k nulovej tolerancii korupcie a podplácania.

Článok 6
Orgány združenia

 1. Orgánmi združenia sú:Valné zhromaždenie (VZ)

  1. Predseda – štatutárny orgán

  2. Predstavenstvo – výkonný orgán

  3. Dozorná rada (DR)

  4. Ambasádor a Tajomník.

Združenie podľa potreby vytvára svoje pracovné komisie a pracovné skupiny. O ich zložení, cieľoch a úlohách rozhoduje Predstavenstvo.

Článok 7
Valné zhromaždenie

 1. VZ je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho všetci riadni členovia združenia.

 2. Do pôsobnosti VZ patrí:

  1. schvaľovanie a zmena Stanov združenia,

  2. voľba a odvolanie Predsedu a členov Predstavenstva združenia,

  3. voľba a odvolanie Dozornej rady,

  4. rozhodovanie o zrušení združenia s likvidáciou alebo o zrušení združenia jeho zlúčením alebo splynutím s iným združením podobného zamerania,

  5. prerokovanie návrhov predložených Predsedom a Predstavenstvom združenia,

  6. schvaľovanie plánu činnosti, rozpočtu a jeho vyúčtovania a výročnej správy o činnosti združenia,

  7. schvaľovanie ročných členských príspevkov a prípadných príspevkov na ďalšie výdavky spojené s činnosťou združenia.

 3. Riadne zasadnutia VZ zvoláva Predseda najmenej jedenkrát za rok.

 4. Mimoriadne zasadnutia VZ zvoláva Predseda v prípade:

  1. ak o to požiada väčšina členov združenia alebo ak to navrhnú aspoň dvaja zakladajúci členovia,

  2. ak o to požiada Dozorná rada s tým, že mimoriadne VZ zvoláva Predseda alebo ním poverený člen Predstavenstva do tridsať (30) dní odo dňa doručenia návrhu na jeho zvolanie.

 5. Na zasadanie VZ sú členovia združenia pozvaní písomnou pozvánkou, ktorá musí byť odoslaná najmenej 7 dní vopred. Za dodržanie písomnej formy sa považuje aj zaslanie pozvánky elektronickou poštou. Pozvánka musí obsahovať minimálne miesto a čas zasadania VZ a program rokovania.

 6. Každý člen združenia má právo zúčastniť sa zasadnutia VZ osobne alebo prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu.

 7. VZ je uznášaniaschopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Na uznesenia podľa ods. 2 písm. a) a e) tohto článku sa vyžaduje nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia . Pokiaľ nie je VZ uznášaniaschopné podľa predchádzajúcej vety, koná sa náhradné zasadnutie VZ na nasledujúci deň za účasti prítomných zástupcov členov s rovnakým programom rokovania ako malo mať pôvodne zvolané rokovanie. Toto zasadnutie je uznášaniaschopné, pokiaľ je prítomný aspoň jeden zástupca zakladajúcich členov združenia, pričom nadpolovičná väčšina členov združenia sa nevyžaduje.

 8. Členovia prítomní na VZ sa zapisujú do prezenčnej listiny, ktorú je povinný zabezpečiť Predseda. VZ predsedá Predseda alebo člen Predstavenstva. VZ volí z prítomných členov zapisovateľa a overovateľa zápisu. Povinnosťou predsedajúceho je zabezpečiť vypracovanie riadneho zápisu z priebehu VZ, ktorý musí obsahovať všetky prijaté rozhodnutia, odlišné názory jednotlivých členov a výsledky hlasovania o každom prerokúvanom bode. Predsedajúci VZ zabezpečí doručenie zápisu z VZ všetkým členom združenia najneskôr do siedmich (7) dní odo dňa konania VZ.

Článok 8
Štatutárny orgán – Predseda

 1. Predseda je štatutárnym orgánom združenia, ktorý je oprávnený zastupovať združenie a konať v jeho mene vo všetkých záležitostiach združenia s výnimkou tých záležitostí, ktoré sú zverené do pôsobnosti iných orgánov združenia. Predseda vedie zasadnutia VZ.

 2. Predsedu volí a odvoláva VZ, na funkčné obdobie troch (3) rokov. Prvý Predseda je určený zakladateľskou zmluvou. Voľba Predsedu je verejná. V prípade rovnosti hlasov kandidátov, rozhodne o zvolení Predsedu opakovaná voľba, pričom opakovanej voľby sa môžu zúčastniť len kandidáti s rovnakým počtom hlasov.

 3. Do pôsobnosti Predsedu patrí najmä:

  1. predkladanie správ a návrhov VZ a pripravovať jeho zasadnutia,

  2. vykonávanie rozhodnutí VZ uložených Predsedovi,

  3. dohliadanie na plnenie úloh súvisiacich s činnosťou, financovaním a programom združenia,

  4. rozhodovanie o vnútorných záležitostiach združenia v čase medzi zasadnutiami VZ,

  5. predkladanie plánu činnosti združenia, rozpočtu združenia, správy o činnosti združenia a výročnej správy združenia.

 4. Predseda riadi činnosť Združenia.

 5. Predseda je povinný

  1. konať v mene združenia s odbornou starostlivosťou a v súlade s cieľmi združenia,

  2. viesť zoznam členov a uschovávať rozhodnutia o prijatí za člena,

  3. odpovedať na návrhy členov.

Článok 9
Predstavenstvo – výkonný orgán

 1. Predstavenstvo je výkonným orgánom združenia, ktorá je za svoju činnosť zodpovedná Valnému zhromaždeniu združenia. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia.

 2. Predstavenstvo má najmenej 3 členov. Jeho rokovanie zvoláva a riadi Predseda, alebo ním poverený člen Predstavenstva. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná na zasadnutí nadpolovičná väčšina jeho členov. Predstavenstvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

 3. Predstavenstvo najmä:

  1. riadi a zabezpečuje činnosť združenia, zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania Valného zhromaždenia,

  2. vypracováva plán činnosti združenia, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia,

  3. rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia, pričom na prijatie člena je potrebný súhlas najmenej dvoch zakladajúcich členov,

  4. rozhoduje o zrušení združenia, ak sa Valné zhromaždenie združenia nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia, pokiaľ rozhodne o zrušení združenia s likvidáciou menuje likvidátora.

 4. Predstavenstvo združenia môže na zabezpečenie svojej činnosti:

  1. ustanoviť Tajomníka. Tento nie je členom Predstavenstva.

  2. menovať Ambasádora z radov čestných členov, ktorý bude združenie a jeho záujmy reprezentovať pred verejnosťou.

Článok 10
Dozorná rada

 1. Dozorná rada je kontrolný orgán združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu združenia.

 2. Funkčné obdobie členov Dozornej rady vrátane jej predsedu je troj(3) ročné. Členstvo v DR je nezlučiteľné s členstvom v Predstavenstve.

 3. Dozorná rada má najmenej 3 členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Dozorná rada sa schádza jedenkrát ročne. Jej rokovanie zvoláva a riadi predseda DR.

 4. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Rozhodnutia prijíma nadpolovičná väčšina prítomných členov.

 5. Dozorná rada najmä:

  1. kontroluje hospodárenie združenia,

  2. upozorňuje Predstavenstvo na nedostatky a navrhuje riešenia na ich odstránenie,

  3. kontroluje dodržiavanie stanov združenia.

Článok 11
Ambasádor, Tajomník, stále a dočasné komisie

 1. Ambasádor je osoba, ktorá je čestným členom Združenia. Jej úlohou je reprezentovať združenie, vykonávať funkciu poradného orgánu a hovorcu Združenia. Ambasádor má nárok na úhradu oprávnených nákladov, ktoré mu vznikli pri výkone činnosti. Predstavenstvo môže rozhodnúť aj odmene Ambasádora.

 2. Tajomník združenia zabezpečuje organizačne a materiálne zasadnutia VZ. Tajomník ďalej zabezpečuje vedenie finančnej, hospodárskej a správnej agendy združenia a udržuje informačný systém potrebný pre činnosť združenia. Tajomník nie je členom Predstavenstva. Pracovnoprávny vzťah s nim zakladá a odmenu za výkon jeho činnosti dojednáva Predseda.

 3. Združenie môže na základe rozhodnutia Predstavenstva zriadiť stále komisie alebo dočasné komisie. Členov komisií volí a odvoláva Predstavenstvo spomedzi kandidátov navrhnutých členmi združenia. Stále komisie a dočasné komisie sú odbornými orgánmi, ktoré sa ustanovujú na riešenie a posudzovanie dlhodobých, opakujúcich sa alebo jednorázových aktivít a úloh, ktoré vyplývajú z predmetu činnosti združenia. Členom komisie sa môže stať aj čestný člen.

Článok 12
Hospodárenie združenia

 1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom. Hospodárenie uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá Predstavenstvo združenia. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

 2. Zdrojom majetku sú:

  1. členské príspevky,

  2. príspevky členov na ďalšie výdavky spojené s činnosťou združenia,

  3. hmotný majetok združenia,

  4. dary a príspevky fyzických a právnických osôb,

  5. granty nadácií a dotácie štátu,

  6. hospodárska činnosť združenia,

  7. úroky z peňažných vkladov,

  8. výnosy z verejných zbierok, benefičných akcií a organizovania iných činností v súlade s cieľmi združenia.

 3. Finančné prostriedky združenia možno použiť výlučne na realizáciu predmetu činnosti združenia. Združenia zostavuje jednoduchý ročný rozpočet, vedie účtovníctvo o príjmoch a výdavkoch a uskutočňuje ročnú závierku o výsledkoch hospodárenia.

 4. Združenia zodpovedá za nesplnenie svojich povinnosti celým svojim majetkom.

 5. Združenie je oprávnené vykonávať aj podnikateľskú činnosť, avšak len v rozsahu predmetu svojej činnosti a na základe oprávnenia na výkon tejto činnosti. Zisk z podnikateľskej činnosti musí byť po zdanení v celom rozsahu použitý na predmet činnosti združenia, okrem výdavkom na správu združenia. Zisk z podnikateľskej činnosti združenia nesmie byť použitý v prospech členov združenia, členov jeho orgánov ani jeho zamestnancov.

Článok 13
Zrušenie združenia

 1. Združenie sa zrušuje dobrovoľným rozpustením, zlúčením s inými organizáciami a lebo právoplatným rozhodnutím súdu o jeho zrušení.

 2. Pri zrušení združenia je nutné vykonať likvidáciu, ak majetok združenia neprechádza na právneho nástupcu. Likvidáciu vykoná likvidátor menovaný Predstavenstvom.

 3. Združenia zaniká výmazom z registra združení vedeného registrovým úradom.

Článok 14
Záverečné ustanovenia

 1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia Valným zhromaždením združenia.

 2. Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.

 3. Združenia vzniká právoplatnosťou rozhodnutia registrového úradu.

V Bratislave dňa 3.11.2015