Meranie sledovanosti televízií

Meranie sledovanosti televízií

Meranie sledovanosti televízií 753 480 Maria Urlandová

Televízna sledovanosť v sa meria prostredníctvom kvantitatívneho prieskumu, alebo novšie elektronicky – prostredníctvom peoplemetrov. Celoplošné univerzálne stanice používajú peoplemetre, miestne používajú klasický prieskum – pýtanie sa obyvateľov. Pri televízií sa v podstate sa meria trhový podiel, podľa ktorého potom televízie určujú cenu za reklamu.

Je chybné domnievať sa, že dostanete dáta – presný počet ľudí, ktorí videli reklamu, kto zareagoval, komu sa páčila atď. Televízie nemajú technológie na špehovanie ľudí ako pri online reklamy, ale má masový zásah na rôzne skupiny obyvateľov.

Klasický kvantitatívny prieskum sledovanosti

Kvantitatívne prieskumy sú také drahé, že môžu presiahnuť aj  celoročné príjmy z reklamy, preto ich regionálne televízie používajú zriedka, ak vôbec. TV Bratislava si dala spracovať prieskumu niekoľkokrát. Číslo je potešujúce – sleduje ju 20% z obyvateľov Bratislavy, relevantného územia, pre ktoré vysiela.

Peoplemetrové meranie sledovanosti

Peoplemeter  je zariadenie, ktoré meria koľko divákov pozerá televízor v domácnosti – v akom čase a aký program. Peoplemetre slúžia na meranie sledovanosti televíznych programov. Sú rozmiestnené v domácnostiach. Domácnosti sú vybrané tak, aby štatisticky zodpovedali zloženiu obyvateľstva. Na Slovensku sa peoplemetre používajú na vzorke 1200 domácností. Meranie v súčasnosti vykonáva spoločnosť Kantar – TNS Slovakia, zadávateľom je PMT s.r.o.

Peoplemetre nemajú význam pre miestne ani monotematické televízie

Vzhľadom k nízkemu počtu prístrojov v domácnostiach a skladbe obyvateľstva pre monotematickú alebo regionálnu (nepokrýva celé územie) televíziu je také meranie skresľujúce. Ešte prednedávnom sa priznávala aj TA3, že pre monotematickú televíziu nie je systém najvhodnejší.
Napríklad, ak je v Bratislave 12 prístrojov a všetci pozerajú TV Bratislava, znamená to 100% tnú sledovanosť?  V mnohých obciach, či niektorých mestských častiach v Bratislave, nie ani jeden peoplemeter – čiže sledovanosť nulová?
Systém je nastavený tak, že to vyhovuje iba zakladateľom. https://finstat.sk/35840293/osoby_vo_firme

Regionálne stanice sa do systému nevedia dostať – ani ako člen, ani kúpiť dáta.

TNS výsledky sledovanosti miestnych staníc TV vie – ale nepovie.

Nepovie, ani za peniaze. TV Bratislava sa pokúsila kúpiť dáta, ale kladnej odpovede sa nedočkala, vraj o tom majú rozhodnúť členovia PMT, s.r.o., ktorej majitelia sú národné komerčné stanice: Markíza, JOJ, RTVS a TA3. Jednoducho nemajú dôvod nám priznať akékoľvek percento.

Pokúsme sa o odhad jednoduchou logickou úvahou. K dnešnému dňu 1.3.2018 majú merané stanice spolu podiel 63,9 % z trhu. Trhom sú 4 milióny obyvateľov, ktorí sledujú televíziu. Merané stanice teda sleduje 2 556 000 obyvateľov SR.

Zvyšný podiel na trhu sú  „ostatné stanice“ –  36,1% , cca 1 400 000 divákov. Ostatné stanice sú miestne a zahraničné stanice.  Ale koľko z tých 36,1% tvoria tie miestne kanály, to môžeme iba predpokladať. Napríklad TV Bratislava je prvá najsledovanejšia stanica po národných kanáloch v Bratislave a pred zahraničnými. Nie je teda možné tvrdiť, že „lokálne vysielanie nikto nepozerá“ – to je rovnaký mýtus ako „televízia je mŕtva“.

Plánovanie televízie

Pri plánovaní televíznej kampane je to jednou z prvých a najdôležitejších otázok, na ktoré musíte odpovedať. Kto je vaša cieľová skupina? Aký je ich životný štýl a mediálne návyky? Ako sa to premieta do publika pre nákup televízneho vysielania? Užitočné je vedieť, aké majú ľudia motívy pre sledovanie televízie a aké sú ich potreby pre sledovanie videa. Ak vieme, kto je náš kupujúci, teda komu chceme produkt predať, u koho vybudovať povedomie o značke, logicky nám aj bez zložitého študovania analýz napadne, ktorá televízia a pri ktorom programe bude najvýhodnejšia (samozrejme s aspektom na cenu a ďalšie faktory).

Cieľová skupina pre regionálne vysielanie

Je skoro univerzálna, tých ktorí sa zaujímajú o život v okolí. Ale sú to najmä seniori a ľudia v zrelom veku. Seniori sú skupina, ktorá disponuje peniazmi: má odrastené deti, splatenú hypotéku, niekto aj bohaté deti. Patrí tu aj skupina päťdesiatnikov, ktorí sú na vrchole kariéry a majú túžbu užiť si života.

Obchodníci túto skupinu zbytočne prehliadajú, ale väčšinu národného a svetového bohatstva je v rukách 50 +.  Mnohí aktívne športujú, zaujímajú sa o svoje zdravie a svojím životným štýlom dokazujú, že ešte nepatria „do starého železa“. Je všeobecné známe, že populácia sa dožíva vyššieho veku ako v minulosti.