Eurobarometer ukázal, ktorým médiám občania EÚ dôverujú najviac

Eurobarometer ukázal, ktorým médiám občania EÚ dôverujú najviac

Eurobarometer ukázal, ktorým médiám občania EÚ dôverujú najviac 1280 848 Maria Urlandová

Zvláštny prieskum Eurobarometra, ktorý bol zverejnený, sa podrobne zaoberá mediálnymi návykmi občanov, ich dôverou v rôzne mediálne zdroje, ako aj postojom k dezinformáciám.

Televízia je hlavným zdrojom správ (75 %)
Verejnoprávne televízne a rozhlasové stanice celkovo najdôveryhodnejším zdrojom správ v EÚ (49 %), za nimi nasledujú printové médiá (39 %) a napokon súkromné TV a rozhlasové stanice (27 %).

Informovanosť a záujem o správy
Aj keď občanov najviac zaujímajú vnútroštátne politické témy (vybralo si ich 50 % respondentov), v tesnom závese za nimi sú európske a medzinárodné záležitosti (46 %), rovnako ako aj miestne správy (47 %).

Mediálne návyky

Televízia ako primárny zdroj správ dominuje so 75 %, najmä u občanov starších ako 55 rokov. S pomerne veľkým odstupom nasledujú online spravodajské platformy (43 %), rozhlas (39 %) a sociálne médiá a blogy (26 %).

Na piatom mieste sa umiestnili printové médiá, konkrétne noviny a časopisy, ktoré ako hlavný zdroj správ uviedla jedna pätina respondentov (21 %). Na druhej strane mladší respondenti oveľa častejšie využívajú na sledovanie aktualít sociálne médiá a blogy (46 % respondentov vo veku 15 – 24 rokov v porovnaní s 15 % respondentmi vo veku 55 a viac rokov).

Hoci tradičné zdroje správ – najmä televízia – sú dôležité, 88 % respondentov si aspoň časť spravodajských informácií vyhľadáva online prostredníctvom smartfónu, počítača alebo notebooku.

43 % respondentov na to používa spravodajské portály (napr. internetové stránky novín) a 31 % číta články alebo príspevky, ktoré nájdu na sociálnych sieťach. Ešte viac to platí v prípade mladých ľudí (43 % respondentov vo veku 15 – 24 rokov oproti 24 % respondentov vo veku 55 a viac rokov).

Platenie za online spravodajský obsah je stále skôr výnimkou – 70 % používateľov, ktorí sledujú spravodajstvo online, tak robí výlučne na bezplatných stránkach.

Najdôveryhodnejšie médiá

Občania dôverujú tradičným televíznym a rozhlasovým, ako aj printovým médiám vrátane ich internetových verzií viac ako online spravodajským platformám a kanálom sociálnych médií. Informáciám od verejnoprávnych televíznych a rozhlasových staníc (či už ide o ich tradičnú – pôvodnú, alebo online verziu) dôveruje 49 % respondentov.

Za nimi nasleduje v rebríčku dôveryhodnosti tlač, ktorú zvolilo 39 % opýtaných. Na druhej strane, súkromné televízne a rozhlasové stanice vníma ako dôveryhodné médium len 27 % respondentov.

Jedinou krajinou, v ktorej sú súkromné televízne a rozhlasové stanice považované za najdôveryhodnejší zdroj informácií, je Poľsko. Ešte radikálnejší odklon od tradičných médií vidieť v Maďarsku, kde občania najviac dôverujú informáciám od iných „ľudí, skupín alebo priateľov na sociálnych sieťach“.

Z hľadiska dôvery zohráva dôležitú úlohu aj to, čo ľudí motivuje k čítaniu správ na internete. V tomto kontexte sa 54 % respondentov rozhoduje na základe titulku, pričom 37 % berie do úvahy aj to, či dôverujú online spravodajskému portálu, ktorý článok uverejnil.

Dosah dezinformácií a falošných správ

Viac ako štvrtina účastníkov prieskumu (28 %) uviedla, že za posledných sedem dní boli veľmi často, resp. často vystavení dezinformáciám a falošným správam. V Bulharsku je o tom presvedčených najviac, až 55 % respondentov. Najmenej ich je naopak v Holandsku, kde len 3 % respondentov potvrdili, že dezinformácie a falošné správy zachytili „veľmi často“ a 9 % „často“.

Väčšina respondentov si je istá svojou schopnosťou rozpoznať dezinformácie a falošné správy: 12 % z nich odpovedalo, že sú si „úplne istí“, že to dokážu, a 52 % si je v tomto smere „pomerne istých“. Dôvera v schopnosť rozlíšiť pravdivé správy od falošných klesá s vekom a narastá s úrovňou vzdelania.

Súvislosti

Ľudia si vytvárajú názor na Európsku úniu a Európsky parlament na základe toho, čo vidia, počujú alebo čítajú v rôznych médiách. Tento rýchly prieskum Eurobarometra ponúka podrobný pohľad na používanie médií a návyky občanov, pričom zahŕňa tak tradičné, ako aj online médiá.

Prieskum uskutočnila spoločnosť Ipsos European Public Affairs, a to na reprezentatívnej vzorke občanov EÚ vo veku minimálne 15 rokov v každom z 27 členských štátov Európskej únie. V období od 26. apríla do 11. mája 2022 sa uskutočnil zber dát pomocou elektronického dotazníka, ktorý vyplnilo 52 347 respondentov (metóda CAWI). Spoločnosť Ipsos pritom využívala svoje online panely a partnerskú sieť. Celkové výsledky EÚ boli vážené podľa počtu obyvateľov jednotlivých krajín.

Zdroj: TS