Aj v Poľsku pripravujú štátny účelový fond

Aj v Poľsku pripravujú štátny účelový fond

Aj v Poľsku pripravujú štátny účelový fond 768 512 Maria Urlandová

V postkomunistických je proces zložitejší, a už aj v Poľsku sa hýbu ľady. Má vzniknúť štátny účelový fond pre záchranu súkromných lokálnych televízií. Do iniciatívy sa zapája aj predseda regulačného orgánu a generálny riaditeľ Poľskej komory elektronických komunikácií.  

V Poľsku je vyše 150 súkromných lokálnych staníc, ktoré majú sociálne poslanie vrátane zapojenia sa do záležitostí miestnych komunít a podpory regionálneho umenia, športu a podnikania. Dnes však lokálne televízie zápasia s vážnymi finančnými problémami.

Televízni vysielatelia s licenciou by sa podľa predpokladu mali živiť predovšetkým vysielaním komerčných správ vrátane reklám. V súčasnosti je však záujem inzerentov o lokálne televízie takmer mizivý, pretože uprednostňujú celoštátne stanice alebo online reklamy.

Fond miestnej televízie

Vzhľadom na spoločenskú misiu, ktorú realizujú lokálne televízie, je opodstatnené prijať opatrenia, ktoré zabezpečia ich ďalšie fungovanie. Preto bolo navrhnuté vytvorenie Fondu miestnej televízie. Išlo by o štátny špeciálny fond, z ktorého by sa miestnym televíziám poskytovala finančná podpora vo forme čiastočnej kompenzácie nákladov na zamestnávanie zamestnancov.

Ako bude zriadený?

Fond by mal byť byť zriadený samostatným zákonom alebo zavedením príslušných ustanovení, napríklad do zákona o vysielaní. Kompenzácia by sa vyplácala na základe žiadosti miestneho vysielateľa adresovanej orgánu spravujúcemu fond.

Aké prostriedky rozpočtové majú byť vyčlenené?

Odhaduje sa, že o prostriedky z fondu sa bude môcť uchádzať približne 150 lokálnych vysielateľov. Za predpokladu, že každý z nich by mal nárok na kompenzáciu maximálne pre 6 zamestnancov, ročný rozpočet fondu by mal dosahovať max. 55 196 208 PLN.

Odkiaľ budú pochádzať financie?

Finančné prostriedky budú pochádzať okrem iného z: z časti príjmov z poplatkov za udelenie alebo zmenu licencií na vysielanie rozhlasových alebo televíznych programov, časť príjmov z poplatkov za právo používať frekvencie na vysielanie televíznych a rozhlasových staníc, dotácií zo štátneho rozpočtu, ale aj z darov. Fond má spravovať Národná rada pre vysielanie a retransmisiu alebo minister zodpovedný za kultúru a ochranu národného dedičstva.

Ako to vlastne začalo?

O projekte sa diskutovalo už počas Fóra miestnej televízie, ktoré sa konalo v rámci 50. medzinárodnej konferencie a výstavy PIKE v Lodži, rok 2023. Zástupcovia lokálnej TV tento návrh symbolicky odovzdali účastníkom tam prebiehajúceho panelu Zachráňme lokálnu televíziu.

Maciej Świrski, predseda Národnej rady pre vysielanie a retransmisiu, už v júli 2023 navrhol dotovať súkromné ​​miestne televízne stanice zo štátneho rozpočtu, ale len formou grantov. Udeľovať by ich mohol tím určený Národnou radou.

Ako vysvetľuje Krzysztof Pstrong, generálny riaditeľ Poľskej komory elektronických komunikácií, ktorá združuje vybraných operátorov a vysielateľov, hlavným problémom takýchto televíznych staníc je nedostatok dostatočných finančných zdrojov na ich prevádzku. Majú obmedzený prístup na reklamný trh, ktorý je veľmi slabý. Často sú na hranici rentability. Hoci tieto kanály plnia verejné poslanie, nemajú žiadnu podporu zo štátneho rozpočtu, hovorí Pstrong .

Súkromní televízni vysielatelia lokálnych kanálov, ktorí čelia nízkym príjmom z reklamy, by chceli, aby ich činnosť bola financovaná aj zo štátneho rozpočtu.

Miestne televízne stanice poskytujú informácie aj z veľmi malých miest, vysielajú miestne podujatia a podporujú iniciatívy obyvateľov. Z marcového prieskumu Poľskej komory elektronických komunikácií vyplýva , že hoci väčšina lokálnych televízií vysiela reklamu (94 %), príjmy z tohto zdroja pokrývajú maximálne 10 %.

Lokálni vysielatelia potrebujú financovanie zo štátneho rozpočtu

Cieľom spoločného postupu týchto vysielateľov je hľadanie vzorca, ktorý by umožnil financovanie miestnych televíznych staníc. Tento projekt sa stále tvorí. Uskutočnili sa predbežné rokovania. Jedným z prvkov takéhoto projektu by musela byť informačná kampaň zameraná na oslovenie inštitúcií, ktoré ovplyvňujú rozdelenie verejných financií, hovorí Krzysztof Pstrong. Dodáva: „Doteraz si tieto stanice hľadali financovanie samy, tento problém signalizovali, no nevšimli si ich“.

Tretia vlna prieskumu lokálnej televízie, ktorý uskutočnil Národný mediálny inštitút (merané od 5. augusta 2022 do 28. februára 2023), ukazuje, že počet ľudí vo veku 15 a viac rokov, ktorí sledovali aspoň jednu lokálnu televíznu stanicu, je 5,2 milióna a celková sledovanosť miestnej televízie dosiahla 7,8 milióna.

Viac informácií:
https://ratujmytelewizjelokalne.pl/index.html