V Poľsku chcú súkromné ​​lokálne televízie štátny fond

V Poľsku chcú súkromné ​​lokálne televízie štátny fond

V Poľsku chcú súkromné ​​lokálne televízie štátny fond 768 512 Maria

Zástupcovia súkromných lokálnych televízií pripravili legislatívny návrh na vytvorenie štátneho účelového fondu. Použil by sa na vyplatenie čiastočnej náhrady nákladov na zamestnávanie zamestnancov.

Návrh predpokladov zákona o fonde lokálnych televízií pripomína, že v Poľsku je vyše 150 lokálnych staníc. Podľa ich vysielateľov sledujú sociálne poslanie vrátane zapojenia sa do záležitostí miestnych komunít a podpory regionálneho umenia, športu a podnikania. „Dnes však lokálne televízie zápasia s vážnymi finančnými problémami. Televízni vysielatelia s licenciou by sa podľa predpokladu mali živiť predovšetkým vysielaním komerčných správ vrátane reklám. V súčasnosti je však záujem inzerentov o lokálne televízie takmer mizivý. Celoštátna uprednostňujú sa stanice alebo online reklamy.“ – zdôraznil.

Ako dodal, vzhľadom na spoločenskú misiu, ktorú realizujú lokálne televízie, je opodstatnené prijať opatrenia, ktoré zabezpečia ich ďalšie fungovanie. Preto bolo navrhnuté vytvorenie Fondu miestnej televízie. Išlo by o štátny špeciálny fond, z ktorého by sa miestnym televíziám poskytovala finančná podpora vo forme čiastočnej kompenzácie nákladov na zamestnávanie zamestnancov.

Fond by mohol byť zriadený samostatným zákonom alebo zavedením príslušných ustanovení, napríklad do zákona o vysielaní. Kompenzácia by sa vyplácala na základe žiadosti miestneho vysielateľa adresovanej orgánu spravujúcemu fond.

„Odhaduje sa, že o prostriedky z fondu sa bude môcť uchádzať približne 150 lokálnych vysielateľov. Za predpokladu, že každý z nich by mal nárok na kompenzáciu maximálne pre 6 zamestnancov, ročný rozpočet fondu by mal dosahovať max. 55 196 208 PLN,“ bolo hlásené.

Finančné prostriedky budú pochádzať okrem iného z: z časti príjmov z poplatkov za udelenie alebo zmenu licencií na vysielanie rozhlasových alebo televíznych programov, časť príjmov z poplatkov za právo používať frekvencie na vysielanie televíznych a rozhlasových staníc, dotácií zo štátneho rozpočtu, ale aj z darov. Fond by spravovala Národná rada pre vysielanie a retransmisiu alebo minister zodpovedný za kultúru a ochranu národného dedičstva.

O projekte sa diskutovalo počas Fóra miestnej televízie, ktoré sa konalo v rámci 50. medzinárodnej konferencie a výstavy PIKE v Lodži. Symbolicky ju odovzdali účastníkom tam prebiehajúceho panelu Zachráňme lokálnu televíziu. Dostať ho má aj predseda Národnej rady pre vysielanie a retransmisiu Maciej Świrski.

Maciej Świrski v júli navrhol dotovať súkromné ​​miestne televízne stanice zo štátneho rozpočtu, ale len formou grantov. Udeľovať by ich mohol tím určený Národnou radou.

Súkromní televízni vysielatelia lokálnych kanálov, ktorí čelia nízkym príjmom z reklamy, by chceli, aby ich činnosť bola financovaná aj zo štátneho rozpočtu.

Zástupcovia lokálnych televízií diskutovali o otázke financovania svojich aktivít počas Fóra lokálnych televízií v Sopote, ktoré sa konalo v druhej polovici mája. Ako vysvetľuje Krzysztof Pstrong, generálny riaditeľ Poľskej komory elektronických komunikácií, ktorá združuje vybraných operátorov a vysielateľov, hlavným problémom takýchto televíznych staníc je nedostatok dostatočných finančných zdrojov na ich prevádzku. – Majú obmedzený prístup na reklamný trh, ktorý je veľmi slabý. Často sú na hranici rentability. Hoci tieto kanály plnia verejné poslanie, nemajú žiadnu podporu zo štátneho rozpočtu – hovorí Pstrong „Presserwisovi“.

Miestne televízne stanice poskytujú informácie aj z veľmi malých miest, vysielajú miestne podujatia a podporujú iniciatívy obyvateľov. Z marcového prieskumu Poľskej komory elektronických komunikácií vyplýva , že hoci väčšina lokálnych televízií vysiela reklamu (94 %), príjmy z tohto zdroja pokrývajú maximálne 10 %. ich náklady (73 percent opýtaných).

Lokálni vysielatelia chcú preto spustiť spoločný projekt, ktorý by ich financoval aj zo štátneho rozpočtu.

Cieľom spoločného postupu týchto vysielateľov by bolo hľadanie vzorca, ktorý by umožnil financovanie miestnych televíznych staníc. Tento projekt sa stále tvorí. Uskutočnili sa predbežné rokovania. Jedným z prvkov takéhoto projektu by musela byť informačná kampaň zameraná na oslovenie inštitúcií, ktoré ovplyvňujú rozdelenie verejných financií, hovorí Krzysztof Pstrong. Dodáva: „Doteraz si tieto stanice hľadali financovanie samy, tento problém signalizovali, no nevšimli si ich“.

Tretia vlna prieskumu lokálnej televízie, ktorý uskutočnil Národný mediálny inštitút (merané od 5. augusta 2022 do 28. februára 2023), ukazuje, že počet ľudí vo veku 15 a viac rokov, ktorí sledovali aspoň jednu lokálnu televíznu stanicu, je 5,2 milióna a celková sledovanosť miestnej televízie dosiahla 7,8 milióna.