Nezávislý fond miestnych správ v Kanade

Nezávislý fond miestnych správ v Kanade

Nezávislý fond miestnych správ v Kanade 1280 848 Maria Urlandová

Komunitné televízie v Kanade sú tradične financované z príjmov z káblového predplatného. Okrem toho v roku 2017 vznikol významný  Independent Local News Fund (INLF), ktorý má zabezpečiť pre občanov prístup k denným správam. Každý nezávislý lokálny vysielateľ má nárok na finančné prostriedky z fondu podľa stanovených pravidiel. Do fondu prispievajú istým percentom z príjmov distribútori terestriálneho signálu.

Kanadská rádiotelevízna a telekomunikačná komisia CRTC vydala svoj nový regulačný rámec pre miestne a komunitné programy po procese, ktorý sa začal v septembri 2015. Počas tohto procesu Kanaďania zopakovali, že kladú veľký dôraz na miestne správy, aby zostali informovaní.

1. Financovanie z príjmov z káblového predplatného

Komunitný kanál má verejný fond, ktorý káblové spoločnosti spravujú v mene kanadskej verejnosti. Od káblových spoločností sa vyžaduje, aby vyčlenili malé percento príjmov z káblového predplatného na poskytovanie komunitného kanála. V roku 2009 to v Kanade predstavovalo viac ako 116 miliónov dolárov ročne. Poskytnutie komunitného kanála si vyžadujú predpisy pre káblovú televíziu.

Kanály v komunite bežne vysielajú kombináciu programov verejnoprávnej televízie a programov komunitných služieb, ako sú zasadnutia mestskej radyšportové prenosy alebo miestne talk show. Podľa politiky CRTC musí byť až polovica vysielacieho času komunitného kanála sprístupnená nezávislým komunitným producentom.

Niektoré komunitné kanály produkujú a vysielajú celé programy, zatiaľ čo iné prevažne prijímajú formát miestneho spravodajského kanála s neustálou rotáciou správ, vecí verejných a ľudských záujmov. Keď komunitný kanál nevysiela živé programy, zvyčajne zobrazuje nástenku so zoznamom udalostí komunity.

Dôkladný verejný prieskum ukázal, že celkovo je rámec pre komunitnú televíziu naďalej platný a relevantný, čo zabezpečuje, že občania majú prístup k miestnemu obsahu v celej Kanade. Káblové spoločnosti budú aj naďalej spravovať komunitný kanál v mene svojich predplatiteľov tak, ako to bolo už desaťročia.

CRTC nie je presvedčená, že tento úspešný model by sa mal zmeniť. Napriek tomu CRTC podniká kroky, aby zabezpečila, že tento program bude aj naďalej pre miestnych občanov, zaznamenávať  a udalosti a že väčšia časť celkového financovania bude smerovať do výsledkov na obrazovke a nie do režijných nákladov.

2. Nezávislý fond miestnych správ

Independent Local News Fund (ILNF), ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2017, je fond dostupný na podporu produkcie miestnych správ a informácií súkromnými nezávislými televíznymi stanicami.

Oprávnení prijímatelia sú všetky súkromné ​​konvenčné televízne stanice, ktoré poskytujú miestne správy a informácie a nepatria do vertikálne integrovanej skupiny majú nárok na financovanie z ILNF.

Finančné prostriedky sa majú prideľovať nasledujúcim spôsobom:
Dve tretiny sa rozdelia v pomere k podielu každej oprávnenej stanice na celkových výdavkoch na lokálne reflexné správy a informácie za predchádzajúce tri vysielacie roky a jedna tretina bude distribuovaná v pomere k celkovému počtu hodín miestneho reflexného spravodajstva a informácií odvysielaných každou oprávnenou stanicou počas predchádzajúcich troch vysielacích rokov.

Žiadna stanica alebo skupina staníc prevádzkovaná tým istým držiteľom licencie na danom trhu nezíska viac ako 10 % finančných prostriedkov v ktoromkoľvek danom vysielacom roku.

Prispievať budú spoločnosti na distribúciu terestriálneho vysielania
Od všetkých licencovaných spoločnosti na distribúciu terestriálneho vysielania (BDU) sa bude vyžadovať, aby prispeli do fondu miestnych správ vo výške 0,3 % svojich hrubých príjmov z vysielacích aktivít v predchádzajúcom vysielacom roku.

Fond nezávislých správ spravuje Kanadská asociácia vysielateľov a bude sa zodpovedať komisii CRTC. Príjemcovia finančných prostriedkov sa budú zodpovedať fondu a CRTC.

Viac k opatrenia CRTC z roku 2016

Kanadská rádiotelevízna a telekomunikačná komisia (CRTC) v roku 2016 prijala opatrenia, aby zabezpečila Kanaďanom aj naďalej prístup k miestnemu programu, ktorý odráža ich potreby a záujmy. Kanaďania oceňujú miestne správy a sledujú ich pravidelne. Miestne správy a informácie sú tiež kľúčovou súčasťou demokratickej spoločnosti. Nové technológie však sťažujú monetizáciu sledovanosti na tradičných platformách.

Pre všetkých miestnych súkromných televíznych vysielateľov sa zaviedli nové minimálne prahové hodnoty pre miestne správy. Vďaka opätovnému doplneniu zdrojov majú súkromní vysielatelia potrebnú flexibilitu, aby ponechali miestne stanice otvorené a financovali produkciu miestnych spravodajských programov. To predstavuje až 67 miliónov dolárov, ktoré sú k dispozícii pre miestne správy.

  • Stanice v anglickom jazyku budú musieť vysielať aspoň sedem hodín miestne relevantného programu (najmä spravodajstva) týždenne na mimometropolitných trhoch a 14 hodín týždenne na metropolitných trhoch (konkrétne Toronto, Montreal, Vancouver, Edmonton a Calgary).
  • Stanice vo francúzskom jazyku sa budú posudzovať od prípadu k prípadu, pričom sa použije referenčná hodnota päť hodín miestneho programu týždenne.

Okrem toho fond umožnil nezávislým staniciam prístup k približne 23 miliónom dolárov na produkciu vysokokvalitných miestnych spravodajských programov. Independent Local News Fund podporuje nezávislých prevádzkovateľov vo všetkých lokalitách.

Rýchle fakty

Priemerná týždenná sledovanosť kanadských správ a aktualít vysielaných kanadskými televíznymi službami je viac ako 23 % z celkového počtu sledovaných hodín na anglickom trhu a viac ako 28 % na francúzskom trhu.

Vznik nových technológií umožnil Kanaďanom jednoduchý prístup k miestnym a medzinárodným správam. Nové digitálne médiá však zatiaľ nemajú dostatočné financovanie a odborné znalosti potrebné na nahradenie tradičných miestnych správ.

V súčasnosti je v rámci systému dostatok zdrojov na financovanie tvorby lokálne vytvoreného a ​​lokálne reflektujúceho programu. Kanadský televízny systém poskytuje pevný základ, na ktorom možno stavať do budúcnosti. Zamestnáva takmer 60 000 ľudí a každý rok investuje viac ako 4 miliardy dolárov len z verejných zdrojov do tvorby obsahu vytvoreného Kanaďanmi.

Rozdelenie niektorých zdrojov financovania boli preskúmané, aby sa zabezpečili, že miestne programy budú aj naďalej vysoko kvalitné a dostanú primerané financovanie. CRTC očakáva, že vysielatelia si budú plniť svoju spoločenskú zodpovednosť a produkovať programy, ktoré informujú a odrážajú miestne komunity.

Kanaďania si stále cenia komunitné televízne programy, najmä v menších komunitách.V digitálnej ére je čoraz jednoduchšie vytvárať a zdieľať obsah online za nižšie náklady. Komunitné kanály spolupracujú, aby sprístupnili obsah na viacerých platformách pre všetkým Kanaďanov.

„Mať licenciu na vysielanie je privilégium a výmenou za toto privilégium majú vysielatelia povinnosti verejnej služby, najmä pokiaľ ide o miestne správy a informácie.“ Jean-Pierre Blais, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, CRTC

Hodnotenie fondu

Každý rok do 30. novembra príjemcovia fondov založia a zverejnia na svojich webových stránkach správy s podrobnosťami o tom, ako boli získané prostriedky použité na splnenie cieľov ILNF.

ILNF sa vyhodnotí po piatich rokoch. Počas štvrtého roku prevádzky vykoná hodnotenie ILNF tretia strana v súlade s metódami hodnotenia programu a osvedčenými postupmi Rady financií. Počas piateho roku fungovania Komisia spustí verejný proces s cieľom získať pripomienky k hodnoteniu ILNF s cieľom určiť, či je fond stále potrebný na dosiahnutie cieľov Zákon o vysielaní a či sú potrebné zmeny v jeho fungovaní na lepšie dosiahnutie týchto cieľov.

https://www.canada.ca/en/radio-television-telecommunications/news/2016/06/crtc-improves-support-for-local-news.html
https://crtc.gc.ca/eng/archive/2016/2016-224.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Community_television_in_Canada