Dánsko: Minister kultúry podporí len skutočnú lokálnu televíziu

Dánsko: Minister kultúry podporí len skutočnú lokálnu televíziu

Dánsko: Minister kultúry podporí len skutočnú lokálnu televíziu 4640 2088 Maria Urlandová

Regulácia regionálneho a lokálneho vysielania sa vzťahuje na možnosť využívať reklamu, podmienky súbežného vlastníctva, možnosť vytvárania sietí a povinnosť poskytovať regionálne a lokálne programy.

Dánska lokálna televízia vznikla na základe zákona prijatého v roku 1981. Tento zákon bol zameraný na rozšírenie možností prístupu k médiám, ich podielu na tvorbe programu, riadení médií či obohatenie lokálnej politickej diskusie. Lokálne média boli financované zo subvencií ale  mali zakázané šíriť reklamu a sponzoring.

Tento pokus nahradila stabilná legislatíva v rokoch 1986-87 decentralizovanou a nekomerčnou štruktúrou. Väčším mestám nad tridsať tisíc obyvateľov lokálne komisie pridelili štyridsať televíznych frekvencií. Licencie mohli byť udeľované len so zámerom vysielať lokálne spravodajstvo. Reklama nebola povolená v súlade s hlavným zámerom lokálnych televízií.

Neskôr v rokoch 1988-89 napokon povolili reklamu v lokálnej televízii, ktorá si môže dovoliť zabrať desať percent z vysielacieho času.

Dotácie nekomerčným televíziám na výrobu lokálnych programov a možnosť zapojiť sa do siete

Situácia napriek všetkému nebola príjemná. Legislatíva nepovoľovala lokálnym televíziám, aby sa spájala do sietí. Z hľadiska vlastníctva, organizácie a programu si mali udržovať stále lokálny charakter informácií. Z dôvodu neporušenia zákona začali v Dánsku využívať úzku spoluprácu v podobe „Kanal Denmark“. Systém bol založený na spoločnom dovoze zahraničných programov, ktoré obiehajú všetky stanice. Tento systém sa nemôže považovať za sieť nakoľko program nie je vysielaný v rovnakom čase. Z televízie sa napriek všetkému nestal nástroj podnikania.

Lokálne televízie sa stále snažili presvedčiť vládu, aby mohli využívať siete a zapojiť sa do nich. Od roku 2000 bola napokon táto požiadavka zakotvená v dánskej mediálnej politike. Nové zmeny nastali aj v upravenej dánskej legislatíve, ktorá naznačovala ďalší rozvoj lokálnej televízie.

Novinkou sa stali každoročné dotácie nekomerčným televíziám na výrobu lokálnych programov, a to práve z poplatkov súkromného sektora a niektoré financie sú vyčlenené z koncesionárskych poplatkov.

Obnovená TV Syd spustila svoje nové vysielanie v roku 2012. Od 11. januára tohto roku vysiela nepretržite 24 hodín a prináša správy zo 17 regiónov. Aktuálne správy sú k dispozícií na internetovej stránke www.tvsyd.dk.

Miestne stanice boli od začiatku výlučne nekomerčné, no v roku 1989 mohli miestne televízie vysielať reklamy. V roku 2009 sa však prechodom na digitálnu TV zaviedol nový systém, čím zanikla možnosť vysielania reklám. Každý má možnosť požiadať o licenciu na výrobu lokálnej televízie a je tu aj možnosť získať grant od Rady pre rozhlas a televíziu.

Dôležitá poznámka: Nekomerčná televízia neznamená, že televíziu prevádzkujú neziskové organizácie a občianske združenia. Prevádzkovatelia sú obchodné ( súkromné ) spoločnosti, ktoré nesú zodpovednosť za obsah, tak ako aj na Slovensku. Nekomerčná znamená, že nemôže mať príjmy z reklamy, pretože o preplatenie nákladov na výrobu a vysielanie sa stará štát.

Rada pre rozhlas a televíziu,  je zodpovedná za udeľovanie programových licencií a grantov a dohliada na to, aby programová činnosť TV staníc spĺňala požiadavky zákona

Dnes sa nekomerčná lokálna TV vysiela s povolením vysielať v jednom z ôsmich regiónov, ktoré zodpovedajú oblastiam pokrytia regionálnych TV spoločností. V roku 2014 bolo vydaných 35 programových licencií a ďalšie dve programové licencie boli vydané pre TV-Glad a ANTV (špeciálna schéma). Pri výberovom konaní v roku 2016 boli vydané ďalšie štyri programové licencie. V špeciálnej schéme je tak dnes spolu 37 držiteľov licencií a 2 držitelia licencií, ktorým koncom roka 2019 vyprší platnosť programových licencií.

Posledné zmeny pri podpore

Miestna televízia musí byť lokálna a prinášať materiál o miestnej kultúre a diskusii, hovorí minister kultúry o nových rámcoch a pracovných podmienkach pre nekomerčné lokálne televízie.

https://finans.dk/medier/tv/article5418776.ece?device=mobil

Mediálna dohoda z jesene pripravila pôdu pre modernizáciu prevádzky a dotácie pre nekomerčný rozhlas a televíziu. Týka sa to miestnych rozhlasových a televíznych staníc, ktoré sú na základe legislatívy z 80. rokov prevádzkované na amatérskej alebo miestnej úrovni s veľmi odlišnými cieľmi a obsahom.

Po mediálnom vyrovnaní Dánska agentúra pre kultúru na jeseň spustila správu, vrátane vstupov od zástupcov z miestneho rozhlasu a televízie, s cieľom nájsť návrhy na zmenu systému podpory a systému povolení. Politici chcú menej a kvalitnejších základných médií . Teraz sa tieto plány pretavujú do zákona, v prvom kole s novými rámcami pre lokálne televízie.

Prísnejšie požiadavky na miestny obsah

To znamená prísnejšie požiadavky, že programy musia mať lokálny obsah. Ak chcete získať povolenie na vysielanie a dotácie pre miestnu televíziu, programy musia byť vyrobené z a pre a s obyvateľmi miestnej oblasti.

Rámec finančnej podpory vo výške 44 miliónov DKK. ročne pre miestnu televíziu a rozhlas zostane rovnaký, ale dotačné prostriedky sa rozdelia menšiemu počtu miestnych televíznych staníc, ktoré tak budú mať lepšiu príležitosť vyrábať televíziu, ktorá spĺňa očakávania miestnych divákov z hľadiska kvality a obsahu.

Aj požiadavky na divákov

Nakoniec bude požiadavka, že programy musia mať minimálnu divácku podporu, aby získali podporu.

„Som rád, že sme sa dnes dohodli, že lokálna televízia bude mať v budúcnosti kvalitnú podporu. Je mojím želaním, aby lokálna televízia fungovala v oveľa väčšej miere ako fórum pre miestnu kultúru a spoločenskú diskusiu. Local -TV poskytuje niektoré úplne jedinečné príležitosti, ako v televízii informovať o tom, čo sa deje v miestnych komunitách,“ hovorí ministerka kultúry Marianne Jelved v tlačovej správe.

Nekomerčná televízia dnes vysiela v mux1, kde je 215 držiteľov vysielacieho času po celej krajine. Tento počet sa znižuje. Pre TV Glad je vyčlenený špeciálny vysielací čas a zriadený špeciálny fond podpory.

Vyhláška o nekomerčnej televízii v MUX 1 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1517

 • Rozhlasová a televízna rada vydáva po výberovom konaní (súťaži krásy) povolenie na vykonávanie nekomerčnej programovej činnosti v MUX 1.
 • Rozhlasová a televízna rada vydáva až 38 licencií pre 8 regionálnych oblastí zodpovedajúcich TV regiónom. Maximálny počet vydaných povolení  je v tomto poradí: 11 v regióne hlavného mesta, 5 v regióne juh, 5 v regióne východného Jutska, 4 v regióne východ, 4 v regióne Stredozápad, 4 v regióne Sever, 4 v regióne Funen a 1 v regióne región Bornholm.
 • Povolenia možno vydať len subjektom, ktoré majú sídlo v danej licenčnej oblasti a ktorých hlavným účelom je prevádzkovanie nekomerčnej lokálnej televízie. Väčšina členov predstavenstva združenia musí mať trvalý pobyt v oblasti licencie.
 • Povolenia sa vydávajú s týždenným minimálnym vysielacím časom 10 hodín, ktorý nemôže Rozhlasová a televízna rada počas doby povolenia meniť v súvislosti s vydávaním nových povolení.
 • Programovú prevádzku v MUX 1 v súlade s licenciami Rozhlasovej a televíznej rady možno vykonávať každý deň v časovom úseku o hod. 21:00 až 17:00.
 • Rozhlasová a televízna rada určuje programovej spoločnosti podmienky v súvislosti s vydaním licencie. V tejto súvislosti môže rada stanoviť, že obchod s programom sa musí vykonávať v súlade so žiadosťou.
 • Do programového podnikania nesmie byť zahrnutá žiadna reklama. Nadobúdateľ licencie navyše nesmie mať príjmy z reklamy na základe internetovej distribúcie.
 • Programová činnosť sa musí vykonávať z oblasti licencie. Programy musia byť vyrobené držiteľom licencie alebo občanmi z oblasti licencie v rámci verejného prístupu držiteľa licencie. Programy musia byť zaznamenané aj v licenčnej oblasti, avšak program môže byť výnimočne zaznamenaný v priľahlých licenčných oblastiach, ak ide o ľudí z licenčnej oblasti alebo tejto susednej licenčnej oblasti alebo s nimi.
 • Programy sa musia vyrábať pre obyvateľstvo v oblasti licencie. Miestny obsah znamená obsah programu, ktorý sa zaoberá miestnymi záležitosťami, a ktorý preto môže byť obzvlášť zaujímavý pre obyvateľstvo v licencovanej oblasti, ako aj v bezprostredne priľahlých licenčných oblastiach.
 • Držitelia licencií na vykonávanie programovej činnosti sú povinní odvysielať spolu 10 hodín programovej činnosti pozostávajúcej z dvoch hodín vlastnej produkcie, prvovysielanej programovej činnosti, ako aj ich opakovaných vysielaní, najmenej počas 50 týždňov  za rok. Kvalita zvuku, rozlíšenie obrazu atď. produkcie programu musí byť na prijateľnej a aktuálnej úrovni. Prvým odvysielaním sa rozumejú programy, ktoré ešte neboli vysielané v televízii alebo cez internet.  Za prvé odvysielanie v TV sa však považuje program, ktorý je najskôr odvysielaný na internete a následne v nezmenenej podobe v TV, ak pozostáva z lokálneho obsahu.
 • Vlastnou výrobou sa v tomto vykonávacom poriadku rozumejú programy, ktoré spĺňajú § 11 ods 1, a ktorý nepozostáva z testovacích obrázkov, rolovacích textov s informáciami, webových stránok, teletextu, takzvaných info kanálov a podobných programových aktivít alebo vysielania z pevných kamier.
 • Ak je v tom istom regióne viac držiteľov povolení na vykonávanie programovej činnosti, musia byť súčasťou vysielacieho družstva. Vysielacie družstvá sú organizované ako združenie alebo podobná právna forma. Pravidlá spolupráce vo vysielacom družstve sú stanovené dohodou členov vysielacieho družstva. Vysielateľská asociácia určí kontaktnú osobu, ktorá má kontakt na distribútora a na Radu pre rozhlas a televíziu. Vysielacie združenie rozdeľuje minimálny vysielací čas pridelený Rozhlasovou a televíznou radou v súlade s prioritami Rozhlasovej a televíznej rady, keďže prvé vysielania majú vždy vyššiu prioritu ako opakované vysielanie. Pri prideľovaní iného vysielacieho času musí vysielacie družstvo vždy uprednostniť programovú činnosť vykonávanú držiteľmi dočasných licencií.

  O rozvrhnutí minimálneho vysielacieho času a o rozvrhnutí ostatného vysielacieho času informuje kontaktná osoba vysielacieho družstva Rozhlasovú a televíznu radu, pozri § 7. Informácie o rozvrhnutí vysielacieho času a kontaktné údaje členov vysielacieho družstva. musia byť zverejnené aj na webovej stránke. Vysielacie družstvo je spolu s ostatnými vysielacími družstvami v MUX 1 povinné vytvoriť a prevádzkovať spoločnú webovú stránku pre miestnu televíziu v Dánsku, prípadne spolu s miestnym rozhlasom.

  Rada pre rozhlas a televíziu dáva vysielacím družstvám k dispozícii štandardný štatút, od ktorých ustanovení sa možno odchýliť len so súhlasom Rozhlasovej a televíznej rady. Ak sa držitelia licencie vo vysielacom družstve nedohodnú na rozdelení minimálneho vysielacieho času, inom vysielacom čase alebo na finančných podmienkach a pod., rozhoduje Rada pre rozhlas a televíziu.

 • Pri vybavovaní žiadostí o povolenie podľa § 3 ods 1 sa musí Rada pre rozhlas a televíziu snažiť o to, aby v jednotlivých regiónoch existovala komplexná programová prevádzka všestranného charakteru vo vzťahu napríklad k témam, cieľovým skupinám a geografickému rozpätiu v rámci licenčného územia. Pri spracovaní žiadostí môže Rada pre rozhlas a televíziu okrem iného klásť dôraz na finančnú spôsobilosť a schopnosť žiadateľa realizovať stanovené programové plány.
 • Rozhlasová a televízna rada okrem kritérií uvedených v § 26 uprednostňuje pri vybavovaní žiadostí o udelenie licencie podľa § 3 ods. 1 o programových aktivitách v jednotlivých krajoch inak v poradí nižšie uvedenom žiadateľom, ktorí realizujú programové aktivity, ktoré obsahujú:
  1) Miestny obsah okrem minimálnej požiadavky.
  2) Doložené odborné zručnosti, kompetencie, skúsenosti a pod. žiadateľa v rámci televíznej prevádzky a pod.
 • Rozhlasová a televízna rada dohliada na výkon programovej činnosti vrátane použitia grantových prostriedkov podľa 7. hlavy a grantov združeniam a nadáciám, ktorých účelom je výroba nekomerčnej televízie, ktorú vyrába a smeruje k osoby s telesným postihnutím a mentálnym alebo mentálnym postihnutím, porovnaj § 3 ods 2. V tejto súvislosti môže predstavenstvo vykonávať náhodné kontroly.
 • Dotácia pre programovú spoločnosť
  Rada pre rozhlas a televíziu môže udeľovať granty držiteľom licencie. Dotácia pre držiteľov licencie, sa poskytuje ako prevádzkový grant a vypočíta sa ako pomerná časť sumy na televíznu plochu, na základe skutočného počtu držiteľov licencie.
  Rozhlasová a televízna rada každoročne uskutočňuje kolo podávania žiadostí o udelenie dotácií.
 • Prevádzková dotácia televíznej stanice nemôže na ročnom základe presiahnuť skutočné prevádzkové náklady stanice v danom roku. Ak celkový prevádzkový grant presiahne prevádzkové náklady, prebytočný prevádzkový grant sa musí vrátiť. Účelom prevádzkového grantu je prispieť na financovanie prevádzkových nákladov stanice vrátane nákladov na vysielanie a produkciu programu. Pri programoch, ktoré sú sprístupnené na internete, môže prevádzková dotácia prispieť k financovaniu produkcie, ak tieto sú na 100 percent miestny obsah.
 • Mzdové náklady financované z grantu nesmú presiahnuť úroveň štátnych dohôd na obdobnú prácu. Prevádzkovú dotáciu je možné použiť na nákup zariadenia potrebného na výrobu programov stanice. Kúpna cena nesmie presiahnuť trhovú cenu. Zariadenie je možné odpisovať počas predpokladaných rokov životnosti alebo zaúčtovať v plnej výške do nákladov v roku obstarania. Vybavenie zakúpené za prevádzkový grant je majetkom stanice a musí byť zakúpené na meno stanice.
 • V súvislosti s vybavovaním vecí týkajúcich sa porušenia zákona, ustanovení ustanovených v súlade so zákonom, ako aj podmienok ustanovených v súvislosti s vydaním programovej licencie môže Rozhlasová a televízna rada rozhodnúť o odopretí programovej licencie. alebo viac sadzieb dotácie pre stanicu alebo stanice, na ktoré sa vzťahuje príslušný prípad dohľadu. V tejto súvislosti môže Rada pre rozhlas a televíziu zadržať sadzby dotácií na nasledujúce roky.