Rada Európy odporúča podporu už dávno

Rada Európy odporúča podporu už dávno

Rada Európy odporúča podporu už dávno 1280 853 Maria

Na stránke Rady pre mediálne služby je uverejnené zaujímavé odporúčanie od Výboru ministrov R99 členským štátom o opatreniach pre podporu mediálneho pluralizmu. Podporu lokálneho vysielania priamo odporúča.

VI. Opatrenia na podporu médií

S cieľom zvýšiť pluralizmus médií a ich rozmanitosť by členské štáty mali zvážiť možnosť zavedenia priamych alebo nepriamych finančných podporných programov tak pre tlačové, ako aj pre vysielacie médiá, a to najmä na regionálnej a miestnej úrovni.

Takisto by sa mali zhodnotiť subvencie pre mediálne subjekty, ktoré vydávajú tlač alebo vysielajú v jazyku menšiny.

Okrem opatrení na podporu tvorby, produkcie a distribúcie audiovizuálneho a iného obsahu, ktorý bude hodnotným príspevkom k pluralizmu médií, môžu členské štáty takisto zvážiť opatrenia na podporu vytvárania nových mediálnych podnikov alebo na pomoc tým mediálnym subjektom, ktoré sa dostali do ťažkostí, alebo sú nútené podrobiť sa štrukturálnym či technologickým zmenám.

Bez toho, aby sa zanedbali zretele hospodárskej súťaže, hociktoré z podporných opatrení, ktoré sa tu už spomenuli, by mali byť poskytnuté na základe objektívnych a nestranných kritérií, v rámci transparentných postupov a pod podmienkou nezávislej kontroly. Podmienky na poskytnutie podpory by sa mali periodicky prehodnocovať, aby nedochádzalo k náhodnej podpore akéhokoľvek procesu koncentrácie médií alebo k nevhodnému obohacovaniu podnikov profitujúcich z podpory.

Celý text je tu.