Aj v chaotickom Taliansku štát podporuje 190 vybraných miestnych vysielateľov

Aj v chaotickom Taliansku štát podporuje 190 vybraných miestnych vysielateľov 1920 1080 Maria Urlandová

Talianska panoráma miestnych televíznych kanálov je veľmi rozsiahla a heterogénna. V súčasnosti existuje 596 oprávnení na lokálne vysielanie. Televízny kanál sa považuje za miestny, ak pokrýva menej ako 50 % celkovej talianskej populácie. Miestne kanály však vysielajú vo veľmi rôznych mierkach. V skutočnosti existujú multiregionálne, regionálne, provinčné alebo mestské kanály.

Prevažná väčšina miestnych TV kanálov vysiela vo veľmi malom rozsahu. Viac ako polovica týchto vysielateľov nepriláka 50-tisíc divákov  denne a nedosahuje 250 000 eur na príjmoch z reklamy ročne.

Je tiež dôležité rozlišovať medzi dvoma kategóriami miestnych kanálov. V skutočnosti existuje medzi 596 uvedenými kanálmi: na jednej strane 453 komerčných kanálov (76 % z celku) a na druhej strane 135 „komunitných“ kanálov (24 % z celkového počtu), a všetky sú riadené jednotlivými spoločnosťami.

Aby si udržali svoj status, nesmú prekročiť hranicu 5 % reklamy. Sú v drvivej väčšine farské alebo diecézne kanály, ale môžu byť aj mediálnymi orgánmi združení alebo iných neziskových organizácií. Tento status bol nejakým spôsobom vynájdený, aby umožnil kanálom v neistej finančnej situácii nezaniknúť.

Celá sieť lokálnych kanálov predstavuje približne 5,5 % ( v roku 2003) celkového televízneho publika.

História

Lokálne televízne kanály prvýkrát utrpeli divoký rozvoj v 60. a 70. rokoch 20. storočia, keď neexistovala legislatíva upravujúca ich činnosť alebo stanovujúca podmienky pre udeľovanie povolení na vysielanie.

Je dôležité poznamenať, aký význam mali miestne vysielače v procese, ktorý viedol k zrušeniu národného monopolu Rai. Práve vďaka akvizícii TeleMilano v roku 1978, z ktorej sa o dva roky neskôr stal Canale 5, vybudoval Silvio Berlusconi mediálne impérium, ktoré dnes vlastní. Predseda Rady v tom čase postupne získal množstvo miestnych kanálov, ktorých programy harmonizoval a synchronizoval, až v skutočnosti ponúkal celoštátne vysielanie prostredníctvom tejto siete. Canale 5 vysiela v celoštátnom meradle od roku 1980.

Nakoniec, pokiaľ ide o program týchto miestnych vysielačov, je ťažké vytvoriť popis odrážajúci obrovskú rozmanitosť vyvolanú heterogenitou tejto siete. Niektoré kanály vykonávajú novinársku činnosť a ponúkajú tak lokálne televízne spravodajstvo. „Najbohatšie“ kanály ponúkajú, podobne ako národné kanály, aj hrané programy.

Celkovo existuje relatívne málo programov produkovaných miestnymi kanálmi. Tie majú v skutočnosti vysoké náklady a obmedzenie cieľov týchto kanálov im neumožňuje dúfať vo finančnú ziskovosť. Prevažná väčšina miestnych vysielačov ponúka početné „amatérske“ programy. Medzi nimi môžeme zaznamenať veľké množstvo športových debát (futbal), živých komentárov k zápasom (bez obrázkov, pretože vysielacie práva vlastnia národné vysielače), televíznych nákupov, a jasnovidectva naživo.

Finančná situácia

Bežne sa odhaduje, že približne sto kanálov vytvára významný obrat. V roku 2002 mal celý televízny trh tržby 6 900 miliónov eur. Miestne kanály získali 450 miliónov eur alebo 6,52 % z celkových trhových príjmov. 410 miliónov eur získaných lokálnymi kanálmi prostredníctvom reklamy predstavuje 8,42 % celkových príjmov z reklamy.

Z 355 skúmaných lokálnych komerčných kanálov (pretože mali významnú aktivitu) v roku 2002 tvorili príjmy z reklamy 77 % celkových zdrojov. V tejto súvislosti je dôležité poznamenať, že nakupovanie v televízii predstavuje hlavnú formu reklamy (približne 70 %) na miestnych televíznych kanáloch. Približne 12 % ich príjmov pochádza z grantov. Zvyšok ich príjmu pochádza z iných činností, ako je produkcia alebo účasť v iných komunikačných aktivitách (tlač, rozhlas).

Príspevky pre miestne televízne vysielanie

Požiadavky na príjem príspevku zohľadňujú minimálny počet zamestnancov a novinárov aktuálny s platbou sociálnych odvodov, ktoré emitent musí mať pre značku a región, pre ktorý podáva žiadosť o prístup k príspevkom. Každému emitentovi, ktorý žiada o príspevok, je  pridelené skóre, na základe ktorého sa príspevok kvantifikuje.

  1. Počet zamestnancov 14 (z toho 4 novinári) venujúcich sa poskytovaniu audiovizuálnych mediálnych služieb, ak územie, na ktorom sa vysielajú v rámci každého kraja, má viac ako 5 miliónov obyvateľov. Druhá kategória príjemcov je počet zamestnancov 11 (z toho 3 novinári), ak má územie od 1,5 do 5 miliónov obyvateľov a tretia je  8 zamestnancov (vrátane 2 novinárov), ak má územie do 1,5 milióna obyvateľov.
  2. Záväzok nevysielať programy telenákupu v časoch od 7:00 do 12:00 hod.
  3. Dodržiavanie samoregulačných kódexov v oblasti telenákupu, ochrany neplnoletých osôb a športových podujatí;
  4. Odvysielanie aspoň 2 krát denné vydanie miestnych spravodajských programov.
  5. Pravidelnosť platenia príspevkov prevádzkovateľom sietí a správnych poplatkov ministerstvu.
Výška príspevku

v roku 2023 bolo bolo zverejnené na webovej stránke ministerstva definitívne poradie so zoznamom súm príspevkov, ktoré sa majú prideliť miestnym komunitným televíznym spoločnostiam na rok 2023. Oprávnených prijímateľov bolo 190.

Výška fixného poplatku je 15 205,65 eura za každú zo spomínaných 190 miestnych komunitných televíznych staníc, pričom výška variabilného poplatku sa pohybuje od 398 291,10 eura do 97,64 eura. Celková alokácia predstavuje 5 778 145,36 eur.

Zdroje:

https://www.mimit.gov.it/it/contributi-emittenti-locali
Rebríček podporených vysielateľov