Bavorsko: Prezident BLM Schneider rozumie miestnym vysielateľom

Bavorsko: Prezident BLM Schneider rozumie miestnym vysielateľom 4640 2088 Maria Urlandová

„Najdôležitejším prínosom BLM je založenie a ďalší rozvoj lokálneho vysielania v Bavorsku“, povedal Siegfried Schneider, prezident BLM v rozhovore pre médiá.
„V Bavorsku máme v porovnaní s inými krajinami najrozmanitejšie vysielacie prostredie. Udržiavanie a ďalší rozvoj tejto rozmanitosti zostáva veľkou výzvou pre štátnu centrálu aj v budúcnosti.“

S cieľom posilniť lokálnu ponuku spoločnosť Schneider požaduje financovanie z vysielacieho poplatku. V budúcnosti sa BLM chce ešte viac zamerať na propagáciu Bavorska ako mediálneho miesta pre médiá.

Pán Schneider, BLM oslavuje tento rok 30. výročie založenia a prvé súkromné ​​rozhlasové programy sa začali vysielať 29. mája. Kde vidíte najdôležitejší príspevok BLM k formovaniu mediálneho prostredia v Bavorsku?

Najdôležitejším prínosom BLM je založenie a ďalší rozvoj lokálneho vysielania v Bavorsku. V Bavorsku máme v porovnaní s inými krajinami najrozmanitejšie vysielacie prostredie. Udržiavanie a ďalší rozvoj tejto rozmanitosti bude aj v budúcnosti hlavnou výzvou pre štátne ústredie. Platí to najmä pre digitálnu transformáciu, ktorou v súčasnosti prechádzame a ktorá nie je ani zďaleka dokončená.

Momentálne intenzívne pracujeme na budúcnosti lokálneho vysielania. Interná pracovná skupina v miestnom rozhlase už svoju prácu ukončila. V súčasnosti vo výboroch diskutujeme o ich odporúčaniach na postup a po letnej prestávke ich začneme postupne realizovať. Druhá pracovná skupina o budúcnosti lokálnej televízie predstaví svoje zistenia koncom roka. Na čom musia vysielatelia a my ako BLM pracovať, je zrejmé: v konečnom dôsledku ide o posilnenie a rozšírenie lokality, zachovanie rozmanitosti, zabezpečenie ziskovosti a zlepšenie profesionality.

 BLM vždy nebolo len „distribútorom“ frekvencií a „strážnym psom“, ale aj spornou inštitúciou mediálnej politiky. Kde v súčasnosti vidíte tlakové body v mediálnej politike?

Na programe mediálnej politiky je celý rad tém. Potrebujeme novelu ustanovení o koncentrácii v zákone o vysielaní a protimonopolnom zákone. Redukovaný prístup Spolkového kartelového úradu, ale aj zákona o koncentrácii médií v Zmluve o štátnom vysielaní k televíznemu trhu a trhu televíznej reklamy nezodpovedá skutočnému vývoju trhu. Pre mňa by bolo dôležité aj zníženie reklamy vo verejnoprávnom vysielaní, najmä na miestnej a regionálnej úrovni.

Hlavným cieľom regulácie médií musí byť zabezpečenie rozmanitosti a slobody prejavu a informácií. Tieto ciele platia aj pre ďalší rozvoj regulácie platforiem. Dôležitými kľúčovými bodmi sú sloboda od diskriminácie, otvorený prístup, objaviteľnosť a transparentnosť. Ďalšími dôležitými témami zostávajú neutralita siete, autorské práva a ochrana údajov. Novela Štátnej zmluvy o ochrane maloletých v médiách je podľa môjho názoru predovšetkým o rozšírení úspešného modelu regulovanej samoregulácie a zavedení takéhoto systému na európskej úrovni.

Bavorsko má rôznorodé mediálne prostredie, a to aj v oblasti súkromného vysielania. Vidíte túto rozmanitosť ako  nebezpečenstvo?

V ohrození vidím rozmanitosť, najmä na miestnej a regionálnej úrovni. Vysielatelia sa musia vysporiadať s novými konkurentmi z hľadiska obsahu aj reklamného trhu. Facebook čoraz viac ponúka redakčný obsah, Apple hľadá redaktorov na produkciu novinárskeho obsahu, poskytovatelia streamingu ako Spotify začínajú do svojich ponúk začleňovať správy, komédie, audio knihy, videá atď.

Internetové spoločnosti majú veľkú výhodu, že majú úplne iné údaje o svojich užívateľoch a zákazníkoch ako mediálne spoločnosti. To vám okrem iného umožňuje zobrazovať cielenú reklamu. Aby tomu mohli čeliť, musia miestne médiá reflektovať svoje silné stránky a dôsledne im hrať. Poskytujeme im cielenú podporu.

Lokálne médiá propagujete rôznymi spôsobmi. Je technická a organizačná podpora dostatočná alebo by nemala existovať väčšia podpora týkajúca sa obsahu, aby sa zabezpečila rozmanitosť?

Tento rok podporujeme spolu 42 ambicióznych programových projektov u lokálnych poskytovateľov rozhlasu a televízie celkovou sumou viac ako 700 000 eur. Okrem toho je v súlade s článkom 23 bavorského zákona o médiách podporovaná výroba miestnych a regionálnych televíznych programov. Z 1,7 milióna eur, ktoré sú na tento účel k dispozícii, dostávajú hlavní poskytovatelia 900 000 eur a špecializovaní poskytovatelia 800 000 eur.

Pre miestnych a regionálnych poskytovateľov bavorského rozhlasu a televízie je financovanie programov dôležitým aspektom celkových opatrení financovania, z ktorého majú v konečnom dôsledku úžitok poslucháči a diváci. BLM tiež vyberá finančný príspevok od poskytovateľov TV s najvyšším dosahom. Týmto spôsobom môžeme napríklad podporiť 16 lokálnych okenných programov v RTL s 3,7 miliónmi.

Ako by mala politika prijať opatrenia na udržanie a podporu rozmanitosti? 

V Bavorsku sú zavedené zákonné požiadavky na financovanie programu. Samozrejme, bolo by žiadúce, keby boli lokálni poskytovatelia rozhlasu a televízie podporovaní prostriedkami z vysielacieho poplatku v súlade s prístupom verejnej hodnoty, podobne ako je to napríklad vo Švajčiarsku. Rôznorodosť by sa posilnila aj znížením množstva reklamy vo verejnoprávnom vysielaní.

Skrátenie rozhlasovej reklamy na 60 minút denne v programe, ako to už platí pre Norddeutscher Rundfunk, a zníženie televíznej reklamy na polovicu na 10 minút by bolo životaschopnou možnosťou, ktorá by uspokojila všetkých zúčastnených. A napokon, vysielacie spoločnosti oprávnene očakávajú, že politici zabezpečia spravodlivé podmienky hospodárskej súťaže medzi mediálnymi sektormi a cez národné hranice.

Vo všeobecnosti ste považovaný za lobistu súkromného vysielania. Je potrebné chrániť súkromné ​​vysielanie pred novými globálnymi hráčmi?

Vždy som hovoril, že som najväčší lobista za súkromné ​​vysielanie, ak a pokiaľ poskytovatelia budú dodržiavať existujúce pravidlá. Toto spojenie si vážim. Navyše si nemyslím, že súkromné ​​vysielacie spoločnosti musia byť chránené pred novými globálnymi hráčmi. Minulý rok mali Mníchovské mediálne dni motto „Ani prechádzka parkom – cesty k digitálnej samozrejmosti“.

Naše mediálne spoločnosti vedia, že digitálna transformácia nie je žiadna prechádzka ružovým sadom a nečakajú, že okolo nich postavíme nejaký ochranný múr, ktorý aj tak nemôže fungovať. Ale právom očakávajú rovnaké podmienky. Ak budú tieto zavedené, nemám obavy, že naše spoločnosti budú schopné obstáť v globálnej konkurencii.

Ako však možno dosiahnuť spravodlivú hospodársku súťaž?

Vytvorením rovnakých podmienok pre všetkých vo všetkých relevantných oblastiach, t. j. ochrana údajov, daňové právo, regulácia reklamy, autorské právo, protimonopolný zákon a zákon o koncentrácii médií, ochrana mládeže, prístup k sieťam a nájdenie na platformách.

Čas nedostatku frekvencie sa skončil. Aké sú momentálne vaše najdôležitejšie úlohy? 

Pre nás ako BLM ide predovšetkým o posilnenie lokálnych/regionálnych poskytovateľov vysielania a tým aj stredne veľkých mediálnych spoločností, o zachovanie a zabezpečenie rozmanitosti, ktorá tu existuje. Cieľom je tiež podporovať inovácie pre mediálny sektor a sprístupniť ich miestnym/regionálnym poskytovateľom. A napokon chceme naše myšlienky a koncepcie mediálnej politiky vniesť do národnej a európskej diskusie.

Existuje návrh, že mediálne orgány by mohli prevziať mediáciu v prípade konfliktu na digitálnych platformách. Čo si myslíte o tomto nápade?

Arbitrážne konania, v ktorých štátne mediálne orgány zohrávajú úlohu moderátora, môžu pomôcť pri regulácii platformy a už viedli k dobrým výsledkom, najmä v kontexte diskusií o urovnaní pred prípadmi sťažností s cieľom nájsť spoločnú rovnováhu záujmov. Stále však potrebujeme právnu kompetenciu konať ex offo. To je predovšetkým preto, že malí vysielatelia nemusia mať odvahu zakročiť proti poskytovateľom platforiem.

Prezident BLM Schneider videl už v roku 2011 regionálnych vysielateľov v Bavorsku v ohrození

Predseda bavorského Štátneho centra pre nové médiá (BLM) Siegfried Schneider kritizoval výzvu bavorského Najvyššieho kontrolného úradu (ORH) na zníženie novinárskej ponuky v miestnom rozhlase z nákladových dôvodov.

Od roku 2008 do roku 2012 dostane BLM zo štátnych prostriedkov na posilnenie lokálnych a regionálnych televízií celkovo 32,4 milióna eur. Takéto štátne financovanie neexistuje v žiadnej inej spolkovej krajine, uviedol vo svojej aktuálnej výročnej správe za rok 2011 bavorský Najvyšší dvor audítorov. ORH apeloval na zastavenie financovania miestnych a regionálnych televíznych staníc zo štátneho rozpočtu a vyzval na „výrazne konzervatívnejšiu politiku odmeňovania“ v Bavorskom štátnom centre pre nové médiá.

Schneider nemôže zdieľať toto hodnotenie Dvora audítorov. „Výsledky rozhlasovej analýzy v Bavorsku ukazujú rok čo rok, aká dôležitá je miestna televízia pre obyvateľov Bavorska,“ povedal v utorok Schneider. Nielenže zohráva dôležitú úlohu pri formovaní názorov na miestne dianie, ale tiež posilňuje identifikáciu obyvateľov s ich regiónom v čoraz globálnejšom svete.

Odporúčanie bavorského najvyššieho kontrolného úradu prepnúť lokálnu televíziu na regionálny model so spravodajským programom obmedzeným na 30 minút by malo vážne dôsledky, pretože „polovica súčasného lokálneho spravodajstva by musela byť odstránená,“ povedal Schneider. Okrem toho škrty viedli k zníženiu atraktivity miestneho programového obsahu.

Najmä výsledný pokles príjmov z reklamy vedie k zníženiu ekonomickej sily jednotlivých vysielateľov. Skúsenosti ukazujú, že z dlhodobého hľadiska môže byť u divákov úspešná len orientácia oblastí pokrytia smerom k vybudovaným komunikačným priestorom. Rozsiahlu štruktúru ponuky s požadovanou kvalitou obsahu nie je možné v Bavorsku prefinancovať len z reklamného trhu. Súčasné štandardy kvality je možné podľa zástupcu BLM udržať len dodatočným využívaním verejných prostriedkov.

V súlade s požiadavkami legislatívy sa BLM chápe nielen ako regulátor, ale aj ako kompetenčné centrum pre elektronické médiá v prospech súkromných poskytovateľov a občanov v Bavorsku. Viac ako polovica celkových príjmov zo súkromného vysielania v Nemecku bola v roku 2010 vytvorená v Bavorsku. Okrem toho je približne 39 percent všetkých zamestnancov súkromného vysielania v Nemecku zamestnaných v slobodnom štáte s 9 500 zamestnancami ( informuje DIGITALFERNSEHEN.de ).

Zdroje:
https://www.digitalfernsehen.de/news/medien-news/maerkte/blm-praesident-schneider-sieht-regionalsender-in-bayern-in-gefahr-400925/
https://www.blm.de/de/infothek/positionen_und_reden/2015.cfm?object_ID=4979