Slovensko kritizujú za 71% politickú kontrolu v miestnych médiách

Slovensko kritizujú za 71% politickú kontrolu v miestnych médiách

Slovensko kritizujú za 71% politickú kontrolu v miestnych médiách 768 432 Maria Urlandová
Najväčšími nevýhodami je stále obmedzená politická nezávislosť. Najvyššie riziko je v miestnych médiách, ktoré sú financované a často aj  vlastnené miestnymi samosprávami a sú vystavené politickému tlaku.

Podľa Monitoringu plurality médií, ktorý každý rok realizuje Centrum pre monitorovanie médií, Slovensko má najväčšie medzery v oblasti politickej nezávislosti médií. Vysoké riziko (71%) politickej kontroly je v miestnych a regionálnych médiách.

Čo hovorí monitoring plurality médií?

Monitorovanie plurality médií (MPM) je nástroj, ktorý posudzuje rizíká plurality médií v danej krajine a je spolufinancovaný Európskou úniou. Sleduje pluralitu na základe súboru 20 ukazovateľov pokrývajúcich štyri rôzne oblasti: základná ochrana, pluralita trhu, politická nezávislosť a sociálna inklúzia. Zahrnuté sú všetky typy médií. 

Výsledky, zhromaždené údaje a analýzy poskytujú tvorcom politík, výskumným pracovníkom a občianskej spoločnosti. Sú to užitočné informácie na lepšie pochopenie hrozieb plurality médií v rôznych mediálnych súvislostiach a na plánovanie príslušnej mediálnej politiky alebo opatrení na podporu verejnoprospešných médií.

Podľa Monitora je SR najkritickejšou oblasťou politická závislosť

Vyplýva to z nedostatočnej ochrany médií a vplyvu miestnej samosprávy na miestne súkromné ​​médiá. Tie sú často závislé a dokonca aj vlastnené mestskými samosprávami. Prevládajúcim problémom je absencia záruk týkajúcich sa bezpečného a transparentného financovania verejnoprospešných médií a konkrétnejšie pravidlá o tom, ako sa tieto finančné prostriedky používajú, a celková nezávislosť od potenciálneho politického vplyvu.

  • Vysoké riziko ukazovateľa politickej kontroly nad médiami (71%) je vo všeobecnosti výsledkom problémov s miestnymi, regionálnymi, komunálnymi médiami. Podľa správy mimovládneho inštitútu pre verejné otázky (IVO) je otázka objektivity a rovnováhy spravodajstva v miestnych médiách, ktoré de facto vlastnia mestské úrady v najmä období pred voľbami, dlhodobý nevyriešený problém.

Správa uvádza príklady politickej závislosti

1. Galanta:  člen redakcie zároveň a zároveň člen volebného tímu
„V meste Galanta, predseda redakčnej rady časopisu, ktorý vydáva mesto, sa stal členom kampane pre koalíciu politických strán, volebného tímu starostu; toto by mohlo byť považované za príklad priameho politického vplyvu.“

2. Bratislava: majiteľ novín a zároveň kandidát na starostu
„Iný príklad bol v hlavnom meste Bratislava, kde majiteľ vydavateľstva miestnych novín, bol zároveň kandidátom starostu mestskej časti Bratislavy. Spojil volebnú kampaň s reklamnou kampaňou pre seba v miestnych novinách a vyhral voľby (pozri volebnú správu IVO, str. 139 a 140).“

Poznámka: Zmienka bola o majiteľovi a vydavateľovi Bratislavských novín. Radovan Števčík sa stal starostom Starého Mesta.

3. Bratislava: Riaditeľ obecnej televízie a zároveň miestny poslanec
„Finančná závislosť miestnych médií na mestských samosprávach je zjavná nielen v médiách, ktoré sú priamo alebo nepriamo vo vlastníctve obcí  ale aj vo vzťahu ku komerčným miestnym médiám. Potvrdzuje to aj situácia v hlavnom meste Bratislave, kde samospráva mesta – primátor priamo finančne podporuje dve miestne televízne stanice. Jedno z týchto médií je priamo osobne prepojené s riadiacimi politickými stranami prostredníctvom riadiacich pozícií kandidátov na poslancov.“

Poznámka: Médiom priamo prepojeným z politikou má byť TV Ružinov, ktorá je vo vlastníctve mestskej časti. Televíziu riadi herec Igor Adamec, ktorý je poslanec mestskej časti a bývalý štátny tajomník za stranu Sieť. V komunálnych voľbách 2018 už kandidoval aj na starostu Ružinova.

4. Bratislava: Finančná závislosť komerčného médiá
„Finančná závislosť miestnych médií na mestských samosprávach je zjavná nielen v médiách, ktoré sú priamo alebo nepriamo vo vlastníctve obcí, ale aj vo vzťahu ku komerčným miestnym médiám. Medialne.SK: Nesrovnal rozdelil PR budget. Dal aj televízii zmietanej v konflikte záujmov. „

Poznámka: Monitoring odkazuje článok, ktorý popisuje situáciu v TV Bratislava (komerčné miestne médium), ktoré prišlo o časť príjmov rozhodnutím primátora.

5. Citácia od RegionTVnet
Finančnú závislosť od miestnych samospráv potvrdzuje aj združenie regionálnych televíznych staníc RegionTvnet, v ktorom sa uvádza, že motivácia na vytvorenie združenia je nedocenenie hodnoty aktivít miestnych médií, ktoré sú na slovenskom mediálnom trhu za 20 rokov a väčšina z nich je často vnímaná negatívne, pretože sú úplne závislé od obecných vlád. Zdroj: www.regiontvnet.sk

Odporúčania Monitora

  1. Mali by existovať určité legislatívne záruky, ktoré by umožnili financovanie na transparentnom základe a zároveň obmedziť možnosť politického vplyvu.
  2. Tie by mohli byť kombinované s ochrannými opatreniami v oblasti redakčnej nezávislosti. V tomto ohľade aj redakčná nezávislosť zaostáva z dôvodu neexistujúceho právneho postavenia šéfredaktora a súvisiacich záruk.
  3. Jedným z možných riešení tejto otázky by bolo vytvorenie modelu koregulácie, ktorý by vytvoril všeobecné štandardy etického rámca a dohliadal na ich vykonávanie prostredníctvom rozhodovania o sťažnostiach a riešení sporov o etických otázkach.

Zdroj: Správa monitora plurality médií 2016