Spustili projekt Miestne média pre demokraciu

Spustili projekt Miestne média pre demokraciu

Spustili projekt Miestne média pre demokraciu 1920 1080 Maria

Existencia nezávislého miestneho mediálneho ekosystému, ktorý slúži verejným záujmom miestnych komunít, je základným kameňom našich demokratických spoločností. Sú kľúčom k tomu, aby občania mohli pochopiť a uplatňovať svoje práva v komunitách, kde žijú. A majú lepšiu pozíciu na získanie dôvery a angažovanosti od svojho pôvodného publika a na konfrontáciu s dezinformáciami.

Samotná existencia týchto médií sa však v rôznych častiach Európskej únie stala neistou. Odolnosť miestneho mediálneho ekosystému regiónu alebo komunity tiež slúži ako zmysluplný indikátor zraniteľnosti štátu voči mediálnemu zachytávaniu, čo je rastúci a najviac znepokojujúci fenomén v Európe.

Európska federácia novinárov (EFJ) s konzorciom partnerov, Centre for Media Pluralism and Media Fredom  (CMPF), International Media Support (IMS) a Journalismfund.eu  spustilo projekt „Miestne médiá pre demokraciu“ s cieľom pomôcť miestnym, regionálnym a komunitným médiám v púštnych oblastiach v Európe, ktoré majú problémy s poskytovaním finančnej podpory a budovaním organizačných kapacít. Začalo sa 1. februára 2023 na obdobie 18 mesiacov.

Celkovým cieľom projektu je oživiť miestne mediálne prostredie pomocou opatrení na vybudovanie odolnosti, nezávislosti a udržateľnosti zlepšením ich kapacity v oblasti inovácií, obchodných stratégií a zapojenia publika. V konečnom dôsledku to prispeje k vytvoreniu priaznivého prostredia, v ktorom môže v EÚ existovať pluralitné a nezávislé mediálne prostredie.

Projekt má štyri špecifické ciele:

  1. zlepšiť vedomostnú základňu regionálnych, miestnych a komunitných spravodajských médií v EÚ;
  2. poskytovať kvalitné a komplexné údaje, aby tvorcovia politiky vytvorili relevantnú a užitočnú mediálnu politiku na podporu regionálnych, miestnych a komunitných spravodajských médií, najmä tých, ktoré sú v núdzi, napr. spravodajské púšte;
  3. poskytovať podporu (finančnú aj technickú) na zlepšenie schopnosti začínajúcich, miestnych a regionálnych médií oslovovať nedostatočne obsluhované komunity a publikum novými produktmi a službami;
  4. pomáhať miestnym, regionálnym a komunitným spravodajským médiám budovať odolnosť a nezávislosť.

Tieto ciele sa dosiahnu dvoma hlavnými aktivitami :

1) Mapový výskum spravodajských púští v EÚ s priamymi cieľmi výskumu od miestnych, regionálnych a komunitných spravodajských médií alebo iniciatív a tých (novinári, redaktori a manažéri), ​​ktorí pracujú pre tieto médiá, v 27 členských štátoch EÚ. Očakávané výsledky pomôžu definovať a identifikovať existujúce a budúce spravodajské púšte, výzvy a osvedčené postupy, ako aj politické odporúčania zamerané na zainteresované strany v médiách a vnútroštátnych a európskych tvorcov politík s cieľom riešiť tieto výzvy.

2) Program financovania médií bude poskytovať priamu finančnú podporu a technickú pomoc zameranú na miestne, regionálne a komunitné spravodajské médiá alebo iniciatívy v 27 členských štátoch EÚ, najmä na tie, ktoré pôsobia v oblastiach definovaných mapovaním ako „spravodajské púšte“. Očakáva sa, že táto akcia povedie k zlepšeniu prevádzkovej kapacity cieľových médií alebo iniciatív (spolu ±30 príjemcov grantu), aby mohli lepšie slúžiť svojej komunite kvalitnou a verejnoprospešnou žurnalistikou.

Medzi hlavné výstupy projektu budú patriť:

  • Jedna mapovacia správa o spravodajských púšti v EÚ s infografikou, jedna interaktívna mapa pre webové stránky, 27 informačných prehľadov o jednotlivých krajinách a 3 blogové príspevky o prípadových štúdiách.
  • ±30 miestnych, regionálnych a komunitných spravodajských médií alebo iniciatív dostane finančnú podporu a technickú podporu (mentorstvo).
  • Hodnotiace správy príjemcov grantu, ktorí dostávajú schému mediálneho financovania.
  • Webové stránky vyplnené aktivitami projektu.
  • Podujatie na šírenie a vytváranie sietí „Festival miestnych médií“

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Zdroj:
https://europeanjournalists.org/local-media-for-democracy/