Spustili projekt Miestne média pre demokraciu

Spustili projekt Miestne média pre demokraciu 1920 1080 Maria Urlandová

Samotná existencia týchto médií sa v rôznych častiach Európskej únie stala neistou. Odolnosť miestneho mediálneho ekosystému regiónu alebo komunity tiež slúži ako zmysluplný indikátor zraniteľnosti štátu voči mediálnemu zachytávaniu, čo je rastúci a najviac znepokojujúci fenomén v Európe.

Európska federácia novinárov (EFJ) s konzorciom partnerov, Centre for Media Pluralism and Media Fredom  (CMPF), International Media Support (IMS) a Journalismfund.eu  spustilo projekt „Miestne médiá pre demokraciu“ s cieľom pomôcť miestnym, regionálnym a komunitným médiám v púštnych oblastiach v Európe, ktoré majú problémy s poskytovaním finančnej podpory a budovaním organizačných kapacít. Začalo sa 1. februára 2023 na obdobie 18 mesiacov.

Celkovým cieľom projektu je oživiť miestne mediálne prostredie pomocou opatrení na vybudovanie odolnosti, nezávislosti a udržateľnosti zlepšením ich kapacity v oblasti inovácií, obchodných stratégií a zapojenia publika. V konečnom dôsledku to prispeje k vytvoreniu priaznivého prostredia, v ktorom môže v EÚ existovať pluralitné a nezávislé mediálne prostredie.

Projekt má štyri špecifické ciele:

 1. zlepšiť vedomostnú základňu o regionálnych, miestnych a komunitných spravodajských médiach v EÚ,
  .
 2. poskytovať kvalitné a komplexné údaje, aby tvorcovia politiky vytvorili relevantnú a užitočnú mediálnu politiku na podporu regionálnych, miestnych a komunitných spravodajských médií, najmä tých, ktoré sú v núdzi, napr. spravodajské púšte,
  .
 3. poskytovať podporu (finančnú aj technickú) na zlepšenie schopnosti miestnych a regionálnych médií oslovovať nedostatočne obsluhované komunity a publikum novými produktmi a službami,
  .
 4. pomáhať miestnym, regionálnym a komunitným spravodajským médiám budovať odolnosť a nezávislosť.

Tieto ciele sa dosiahnu dvoma hlavnými aktivitami :

 1. Mapový výskum spravodajských púští v EÚ s priamymi cieľmi výskumu od miestnych, regionálnych a komunitných spravodajských médií alebo iniciatív a tých (novinári, redaktori a manažéri), ​​ktorí pracujú pre tieto médiá, v 27 členských štátoch EÚ. Očakávané výsledky pomôžu definovať a identifikovať existujúce a budúce spravodajské púšte, výzvy a osvedčené postupy, ako aj politické odporúčania zamerané na zainteresované strany v médiách a vnútroštátnych a európskych tvorcov politík s cieľom riešiť tieto výzvy.
  .
 2. Program financovania médií bude poskytovať priamu finančnú podporu a technickú pomoc zameranú na miestne, regionálne a komunitné spravodajské médiá alebo iniciatívy v 27 členských štátoch EÚ, najmä na tie, ktoré pôsobia v oblastiach definovaných mapovaním ako „spravodajské púšte“. Očakáva sa, že táto akcia povedie k zlepšeniu prevádzkovej kapacity cieľových médií alebo iniciatív (spolu ±30 príjemcov grantu), aby mohli lepšie slúžiť svojej komunite kvalitnou a verejnoprospešnou žurnalistikou.

Medzi hlavné výstupy projektu budú patriť:

 • Jedna mapovacia správa o spravodajských púšti v EÚ s infografikou, jedna interaktívna mapa pre webové stránky, 27 informačných prehľadov o jednotlivých krajinách a 3 blogové príspevky o prípadových štúdiách.
  .
 • ±30 miestnych, regionálnych a komunitných spravodajských médií alebo iniciatív dostane finančnú podporu a technickú podporu (mentorstvo).
  .
 • Hodnotiace správy príjemcov grantu, ktorí dostávajú schému mediálneho financovania.
  .
 • Webové stránky vyplnené aktivitami projektu.
  .
 • Podujatie na šírenie a vytváranie sietí „Festival miestnych médií“

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Zdroj:
https://europeanjournalists.org/local-media-for-democracy/